Většina lidí má Oblastní charitu Havlíčkův Brod spojenou se sbírkami šatstva či azylovým domem pro matky s dětmi v ulici B. Němcové nebo prostě jenom s tím, že charita sídlí „v Brodě u kostela“, proto vás blíže seznámíme s naší činností.

Vezmeme-li to chronologicky, musíme vás nejprve seznámit s Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu(CHOPS), která byla první aktivitou Oblastní charity Havlíčkův Brod (OCH HB). Cílem této služby je péče o nemocného v jeho domácím prostředí, kde se cítí nejlépe a kde je obklopen svými blízkými. Ne nadarmo je mottem CHOPS „Všude dobře, doma nejlépe“. Podmínkou poskytování ošetřovatelské služby je její předepsání praktickým lékařem. Tato služba je hrazena zdravotními pojišťovnami. „O uživatele našich služeb pečují kvalifikované zdravotní sestry,“ říká vrchní sestra CHOPS Havlíčkův Brod Stanislava Holendová a dále dodává, „zajišťujeme podávání léků ve všech formách, odběry krve a ostatního biologického materiálu, cévkování, léčbu proleženin, kondiční a pohybová cvičení, ošetřovatelskou péči o ležící nemocné a onkologicky nemocné a další úkony.“ Střediska Charitní ošetřovatelské služby naleznete v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Přibyslavi, Golčově Jeníkově a v okolních obcích těchto měst.

Charitní pečovatelská služba se nikterak neliší od pečovatelské služby bez přívlastku charitní, tedy zajišťuje nákupy, drobné domácí práce dle předem stanoveného ceníku a rozvoz obědů (ten nezajišťuje pouze CHPS Havlíčkův Brod). Střediska Charitní pečovatelské služby jsou Vám k dispozici v Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově, Lipnici nad Sázavou, Humpolci, Želivě a jejich okolí. V Humpolci byla v říjnu roku 2005 otevřena Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jako např. jsou: elektrická a mechanická lůžka, vozíky, chodítka, sedátka do vany, berle, hole atd. K zapůjčení pomůcek není třeba předpis lékaře.

Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, založený v roce 1994, nabízí svoji pomoc ženám a matkám s dětmi nebo těhotným, které jsou v těžké životní situaci, bez přístřeší, mají problémy s násilím v rodině či jsou odmítnuty svojí rodinou při neplánovaném těhotenství. Kapacita Domova je 6 matek + 12 dětí. Ubytování je ženám poskytováno na nezbytně nutnou dobu (6 měsíců) a personál je přítomen 24 hodin denně. Kromě ubytování mají matky možnost využít sociální poradenství, programy pro děti, pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování kontaktu s odborníky a osvojení si znalostí a dovedností např. v oblasti péče o dítě.

V roce 2000 byla v prostorách bývalé Literární čajovny otevřena Občanská poradna Havlíčkův Brod. Na ni se mohou obracet ti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nejsou schopni ji řešit svými silami ani s pomocí svého okolí. Neorientují se, trpí neznalostí svých práv a povinností. Poradenství je poskytováno bezplatně a zejména v oblasti bydlení, občanskoprávní, pracovněprávních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů, sociální oblasti, ochrany spotřebitele a dluhového poradenství. „Lidé se na nás často obrací s prosbou o výpočet daní, důchodu, pojištění či státní sociální podpory, toto ovšem neprovádíme,“ sděluje Soňa Valová, DiS., vedoucí Občanské poradny. „Rovněž klienty nezastupujeme u soudu, ani nepůjčujeme peníze, ani nezajišťujeme bydlení,“ dodává vedoucí OP. Poradce neposkytuje klientovi striktní radu, kterou se má řídit, ale řešení problému mu jen navrhuje, poukazuje na klady a zápory té či oné varianty a konečné rozhodnutí je pouze na klientovi.

Počátky Klubu maminek a dětí Zvoneček, nynějšího stejnojmenného mateřské centra, jsou spjaty s perknovskou „hasičárnou“, kde se maminky s dětmi na mateřské dovolené scházely vždy po 2 dopoledne v týdnu. Jelikož se tyto prostory postupně ukázaly jako hygienicky, dopravně a kapacitně nevyhovující, Zvoneček se přestěhoval do 2 místností v ZŠ Nuselská. Provoz se rozšířil na 5 dní v týdnu a nově přibyly odpolední programy. Časem byly prostory znovu z kapacitních důvodů nevyhovující a mateřské centrum se stěhovalo znovu, tentokrát snad už naposledy do budovy bývalé ZŠ Rubešovo nám 171. Ale co vlastně Mateřské centrum Zvoneček nabízí? Na to odpovídá koordinátorka Zvonečku Anna Doleželová: „Mateřské centrum Zvoneček umožňuje setkávání matek a otců s dětmi na rodičovské dovolené, kteří chtějí smysluplně strávit čas ve společnosti ostatních rodičů s dětmi a přitom se naučit něco nového a získat nové informace. Děti si mohou hrát se svými vrstevníky, aniž by došlo k odloučení od rodičů. Mateřské centrum nabízí pro rodiče a děti rozmanité výtvarné dílny, umělecké kroužky, sportovní programy a jazykové kurzy. Pro rodiče jsou připravovány vzdělávací programy, během nichž jsou děti hlídány dobrovolnicemi z řad maminek či studentek apod..“ Mateřské centrum Zvoneček také pořádá celou řadu akcí. Z největších jmenujme Masopustní jarmark, Svatomartinský lampionový průvod, Pohádková cesta či prezentuje a prodává své výrobky na Trzích řemesel. V současné době sídlí mateřské centrum Zvoneček v bývalé ZŠ Rubešova. V roce 2003 vzniklo Mateřské centrum Rolnička ve Světlé nad Sázavou, které mohou rodiče s dětmi navštěvovat 3x týdně v prostorách bývalé knihovny v Sázavské ulici.  Mateřské centrum Ledňáček v Ledči nad Sázavou bylo otevřeno v březnu roku 2007 a funguje na stejných principech jako obě výše jmenová mateřská centra.

Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou vznikl v červnu 2002, který byl v nedávné débě přejmenován na Centrum sociálních služeb Petrklíč. Impulsem pro vznik zařízení byla intervence a požadavek rodičů handicapovaných dětí. Kapacita stacionáře je 35 osob. Petrklíč se snaží pomoci osobám s mentálním a kombinovaným postižením dosáhnout maximálního rozvoje osobnosti, vloh, komunikačních dovedností, zlepšování sebeobsluhy a pohyblivosti. Učíme je základům sebeobsluhy. Pro klienty je zajištěn každodenní svoz do Petrklíče a zpět domů. Petrklíč nyní sídlí v nově postavené budově v ulici Barborka.

O měsíc později, tedy v červenci 2002, bylo v Havlíčkově Brodě otevřeno Středisko rané péče. Raná péče je komplex služeb orientovaný na pomoc a podporu rodin s dlouhodobě nemocnými nebo s handicapovanými dětmi od narození do 5, max. 7 let. Raná péče je terénní služba, tzn. že se odehrává v domácím prostředí klienta a za přítomnosti rodiny. Speciální pedagog střediska dojíždí do rodin 1 - 2 x za měsíc, v případě potřeby častěji. Kromě návštěv v rodinách jsou poskytovány i telefonické konzultace. „Hlavním cílem činnosti střediska je zlepšení kvality života dítěte s postižením a jeho rodiny díky včasnému rozpoznání handicapu a naučení se starat o takto postižené dítě,“ informuje vedoucí střediska PhDr. Irena Salaquardová. Středisko rané péče dále nabízí možnost zapůjčení stimulačních, rehabilitačních pomůcek, hraček a odborné literatury nebo pomoc při jejich výběru. Středisko také pořádá rehabilitační pobyty a setkání rodičů dlouhodobě nemocných či handicapovaných dětí. Veškeré služby střediska jsou poskytovány bezplatně.

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, založené v roce 2003, poskytuje stejně jako ošetřovatelská a pečovatelská služba či raná péče služby terénní, tj. v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenti pomáhají klientům zvládnout běžné každodenní dovednosti a úkony, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. „Cílem osobní asistence je zajištění soběstačnosti nebo podpora jejího rozvoje,“ říká Mgr. Jana Zelenková, vedoucí Centra osobní asistence. Konkrétně to znamená pomoc osobního asistenta při sebeobsluze, zajištění chodu domácnosti, pohybu (polohování, podpora při chůzi, pomoc v dopravních prostředcích atd.), při kontaktu s vnějším prostředím (pomoc při cestě k lékaři, na úřad, za kulturou apod.), či při výkonu zaměstnání. „Osobní asistence může kompenzovat každé postižení a překážkou zde není věk ani osamocenost. Služby si uživatelé platí dle předem stanoveného ceníku,“ dále informuje Jana Zelenková.

V témže roce vznikl další projekt Oblastní charity HB a to Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci. A co si máte pod pojmem „denním centrem pro seniory“ představit? Řekneme-li to velmi zjednodušeně, je to vlastně taková "školka" pro babičky a dědečky. Denní centrum pro seniory umožňuje seniorům aktivně strávit čas ve společnosti vrstevníků a rodině umožňuje skloubit pracovní povinnosti s domácí péčí o své blízké. Astra má otevřeno denně od 7 do 16 hodin. V případě zájmu je poskytován i svoz seniorů do zařízení a odvoz zpět domů. „Pro seniory jsou připraveny rozmanité denní programy – ruční práce, vaření, různé výtvarné techniky, trénování paměti, společenské hry, výlety do okolí a nelze nezmínit pravidelné středeční kavárničky se zajímavými hosty,“ popisuje aktivity Astry její vedoucí Bohuslava Medová. Astra také nabízí možnost celodenního stravování a opomíjen není ani pitný režim. K odpočinku seniorům slouží odpočinková místnost se třemi sklopnými lůžky. Babičky a dědečkové ale jistě nejvíce uvítají to, že nejsou přes den sami doma a mohou si popovídat a zavzpomínat se svými vrstevníky.

eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou bylo otevřeno v dubnu 2006. Při vyslovení pojmu „nízkoprahové centrum“ se pravděpodobně spoustě čtenářů vybaví nějaké bezbariérové zařízení určené pro vozíčkáře. Částečně mají pravdu, neboť eNCéčko opravdu bezbariérové je, ale je určeno všem dětem a mládeži od 10 do 20 let ze Světlé nad Sázavou a okolí. eNCéčko se řídí dle hesla: Co není zákázáno, je povoleno. Tím zakázaným v tomto případě je jakákoli manipulace s alkoholem a drogami, agresivní a neslušné chování a samozřejmostí je i zákaz kouření, k návštěvě eNCéčka není nutné přihlášení, plnění stanoveného programu ani pravidelná docházka. Děti a mládež mohou jen tak přijít na kus řeči, poradit se nebo zeptat na cokoli, zapojit se do besedy na nejrůznější témata, zorganizovat vlastní akci, nacvičovat s vlastní hudební nebo taneční skupinou, posedět u nealkoholického baru, zahrát si nějakou hru (např. kulečník, fotbálek, stolní tenis, šipky, stolní hry…), pracovat na počítači apod. Nenechte se mýlit, že eNCéčko je pouze volnočasové zařízení. Jeho prioritou je především prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže (zneužívání drog, nepřijatelné chování) a doprovázení zátěžovými situacemi mladého člověka v období dospívání.

V září 2006 zahájil svou činnost další projekt a to Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou. Je určena osobám s lehkým nebo středním mentálním postižením, se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umistitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Zaměstnanci se snaží o upevňování praktických a sociálních návyků klientů a jejich začleňování do společnosti. Klientům nabízíme pracovní terapie, nácvik praktických dovedností (sebeobsluha, domácí práce - základy vaření, úklid, apod.), vzdělávání dle individuálních potřeb klienta a socioterapie (návštěvy kadeřníka, kníhovny, kulturních zařízení).

O měsíc později začaly fungovat Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod. Byty sociální rehabilitace byly určeny pro klientky Charitního domova pro matky s dětmi po ukončení jejich pobytu zde. Tento projekt jim pomáhal na cestě do samostatného bydlení v přirozeném prostředí, podporoval a provázel jejich osamostatňování se v běžném životě i v krizové situaci. Klientkám byly k dispozici 3 byty. Jejich činnost byla po několika letech ukončena.

Projekt s totožným názvem vznikl v březnu 2008 v Humpolci, ovšem jeho poslání a cílová skupina jsou zcela jiné. Byty sociální rehabilitace Humpolec jsou určeny pro mladé lidi do 26 let, kteří opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále pro osoby, které vedou rizikový způsob života či jím jsou ohroženy, pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi či rodiny s dětmi. "Cílem pobytu zde je zvýšit úroveň samostatnosti a závislosti uživatelů služby, a to zejména rozvojem znalostí a dovedností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života," říká vedoucí Bytů sociální rehabilitace Bc. Barbora Nováková. K dispozici je 6 bytů.

Tento projekt byl k 31. 12. 2015 změněn na Charitní domov Humpolec.

Domácí hospicová péče zahájila svou činnost v říjnu 2008. Jejím posláním je zachovat kvalitu života nemocným v terminální fázi života. Umožnit jim důstojně umírat v domácím prostředí v okruhu svých blízkých. Dále provází pozůstalé v těžkém období truchlení, pomáhá jim při zařízování potřebných záležitostí týkajících se rozloučení se zemřelým a podporuje je v návratu do běžného života. Při poskytování této služby spolupracujeme s Nemocnicí Havlíčkův Brod a dalšími organizacemi v kraji Vysočina, které poskytují tento typ služby.

Jako poslední došlo ke vzniku Nízkoprahového klubu BAN! v Havl. Brodě a sociálně aktivizační služby, opět nejprve v Havl. Brodě, postupně se služba rozšířila do Světlé nad Sázavou a Humpolce. Služby Nízkoprahového klub BAN! jsou určeny dětem a mládeži z Havlíčkobrodska ve věku 8 – 20 let. V budově bývalé Základní školy Rubešova je tu pro ně každý všední den v odpoledních hodinách otevřen klub, kde mohou nejen trávit svůj volný čas, ale i využít  podporu a pomoc sociálních pracovníků. Za pobyt v klubu nic neplatí.

Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pro rodiny s dětmi začala poskytovat ambulantní služby v lednu 2012 v Havlíčkově Brodě. O rok později byla služba rozšířena o terénní formu poskytovanou ve městech Světlá nad Sázavou a Humpolec. Služby sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nejsou schopni překonat pouze vlastními silami. Do těchto situací patří např. ohrožení sociálním vyloučením a sociálně negativními jevy, ztrátou bydlení, nedostatkem finančních prostředků, dluhy. Pro rodiče je velmi obtížné samostatně zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku nebo přípravu do školy apod. Těmto rodinám chceme poskytovat odbornou pomoc a podporu. Služba probíhá tak, že sociální pracovník/pracovníci se setkává s rodinou v předem dohodnutém termínu na dohodnutém místě, aby pomohli překonat a zvládnout nejrůznější potíže. Služby jsou rodině poskytovány zdarma. Pomoc a podpora probíhá například pomocí nácviku různých činností souvisejících s vedením domácnosti, rozvojem dětí, poskytování informací a poradenství apod. Základním předpokladem pro poskytování služby je spolupráce rodiny. Průběh spolupráce rodiny a pracovníka je vzájemně domluven, naplánován, spolupráce je stvrzena uzavřením smlouvy.

Oblastní charita Havlíčkův Brod má i své vlastní Dobrovolnické centrum. Dobrovolníci jsou stateční lidé, kteří ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu a ke všem svým povinnostem, věnují svůj volný čas potřebným lidem. Dobrovolníci mohou pomáhat buď v jednotlivých charitních zařízeních nebo dochází na Oddělení dlouhodobě nemocných v místní havlíčkobrodské nemocnici.¨

 

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.