Veřejný závazek Občanské poradny Havlíčkův Brod

Poslání

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb Působnost Především region Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Cíl

Cílem je poskytovat odborné sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivých soc. situací na základě principů bezplatnosti, nezávislosti, nestrannosti a diskrétnosti, co největší míra systematické a komplexní práce s uživatelem na základě individuálního přístupu a respektování jeho názoru, doprovázení uživatele při řešení jeho problému při maximálním využití přirozené sítě místních institucí a kontaktů, podpora uživatele při řešení jeho problému vedená tak, aby byl schopen samostatného jednání nezávisle na poradně.

Naplňování cílů (kritéria dosažení cílů)

Naplňování cílů se vyhodnocuje podle kvantitativních a kvalitativních ukazatelů činnosti střediska, tj. dle počtu uživatelů služeb, dle podrobné statistiky, dle záznamových archů, dle spokojenosti (dotazníky) a zájmu uživatelů o služby, spolupráce pracovníků, dovzdělávání pracovníků, dle úrovně spolupráce s ostatními organizacemi atd.

Cílové skupiny

Služby občanského poradenství jsou poskytovány lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Cílovou skupinou jsou lidé hledající informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv. Mezi tyto patří hlavně lidé s nejrůznějšími handicapy (osoby v krizi) - občané ze znevýhodněných skupin. Jedná se převážně o lidi sociálně potřebné - žijící na hranici existenčního minima, lidi s postižením (fyzickým i psychickým), seniory, oběti domácího násilí, osamělé rodiče, diskriminované občany, nezaměstnané, národnostní menšiny, bezdomovce, rodiny a další.

Principy poskytování sociální služby

  • Bezplatnost - Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 14 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).
  • Diskrétnost - Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu uživatele služby, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí.
  • Nestrannost - Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
  • Nezávislost - Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
  • Individuální přístup a respekt k uživateli – pracovníci poradny jsou si vědomi jedinečnosti každého člověka, ke každému uživateli přistupují individuálně a respektují názor a volbu uživatele, jakým způsobem se rozhodne svoji situaci řešit a zda služby poradny dále využije či nikoliv.
  • Dodržování práv uživatele občanská poradna dodržuje lidská práva uživatelů a dbá na respektování jejich lidské důstojnosti.
Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.