Kdo jsme

Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat  sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní  situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských základů. Klademe důraz na lidský přístup, kvalitu a pružnost.  

Naše služby poskytujeme na území vikariátů Havlíčkův Brod a Humpolec.

Zázemí máme v Havlíčkově Brodě, Humpolci, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou. Z těchto pracovišť naši zaměstnanci vyjíždějí do terénu za klienty nebo poskytují přímo v zařízeních služby pobytové a ambulantní.

Více informací, kde jednotlivé služby působí najdete v sekci služby.

Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

Zázemí máme v Havlíčkově Brodě, jednotlivé služby pak poskytujeme v Humpolci, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Golčově Jeníkově, Přibyslavi, Lipnici nad Sázavou a Želivě. Z těchto pracovišť naši zaměstnanci vyjíždějí do terénu za klienty nebo poskytují přímo v zařízeních služby pobytové a ambulantní.

Více informací o jednotlivých službách najdete v sekci Jak pomáháme.

Organizace je registrována Ministerstvem kultury ČR dne 30. 10. 1996, číslo evidence 8/1-04-703/1996.

000224_05_001601

Z naší historie

Oblastní charita Havlíčkův Brod vznikla jako charita farní, později došlo ke sloučení s dalšími farními charitami vikariátu a byla vytvořena velká organizace – Oblastní charita Havlíčkův Brod.

Jak šel čas s naší charitou...

Rok 1991

V roce 1991 stála na počátku formování neziskové organizace Oblastní charita Havlíčkův Brod Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS), z níž se později staly služby dvě – Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) a Charitní pečovatelská služba (CHPS).

Charitní ošetřovatelská služba se stará o nemocného v jeho domácím prostředí, kde se cítí nejlépe a kde je obklopen svými blízkými. Podmínkou poskytování pečovatelské služby je její předepsání praktickým lékařem. Služba je hrazena zdravotními pojišťovnami. O uživatele služby pečují kvalifikované zdravotní sestry. Zajišťují podávání léků ve všech formách, odběry krve a ostatního biologického materiálu, cévkování, léčbu proleženin, kondiční a pohybová cvičení, ošetřovatelskou péči o ležící nemocné a onkologicky nemocné a další úkony. Charitní ošetřovatelské služby je poskytována v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Přibyslavi, Golčově Jeníkově a v okolí těchto měst.

IMG_20190611_100416Charitní pečovatelská služba je jedna z nejvyhledávanějších služeb sociální péče. Je určena pro starší lidi a lidi s hendikepem, kteří se z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nejsou schopni se sami postarat o domácnost. Pracovníci tedy jezdí přímo ke klientům domů. Služba zahrnuje pomoc při zvládání osobní hygieny, s péčí o vlastní osobu, dále pomoc se zajištěním stravy a s chodem domácnosti a také se zprostředkováním společenských kontaktů. Je zpoplatněna dle předem zveřejněného ceníku. Střediska Charitní pečovatelské služby jsou k dispozici v Humpolci, Lipnici nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Želivě, Jiřících, ve Lhoticích a v okolí těchto obcí. V Humpolci byla v říjnu roku 2005 otevřena Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která půjčuje například elektrická a mechanická lůžka, vozíky, chodítka, sedátka do vany, berle, hole atd. Půjčovna funguje i v Havlíčkově Brodě. V obou městech je určena pro širokou veřejnost a k zapůjčení není třeba předpis od lékaře.

Rok 1994

foto chd vz 02Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, založený v roce 1994, nabízí svoji pomoc ženám a matkám s dětmi nebo těhotným, které jsou v těžké životní situaci, bez přístřeší, mají problémy s násilím v rodině či jsou odmítnuty svojí rodinou při neplánovaném těhotenství. Kapacita domova je 6 matek + 12 dětí. Ubytování je ženám poskytováno maximálně po dobu jednoho kalendářního roku. Vedle ubytování matky využívají odborného sociálního poradenství, programy pro děti, pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování kontaktu s odborníky a osvojení si znalostí a dovedností například v oblasti péče o dítě.

Rok 2000

V roce 2000 byla v prostorách bývalé Literární čajovny otevřena Občanská poradna Havlíčkův Brod. Na ni se mohou obracet ti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nejsou schopni ji řešit svými silami ani s pomocí svého okolí. Neorientují se, trpí neznalostí svých práv a povinností. Poradenství je poskytováno bezplatně a zejména v oblasti bydlení, občanskoprávní, pracovněprávních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů, sociální oblasti, ochrany spotřebitele a dluhového poradenství. Výpočet daní, výše důchodu, sociálních dávek a podobně neprovádí. Rovněž klienty nezastupuje u soudu, nepůjčuje peníze a nezajišťuje bydlení. Poradce neposkytuje klientovi striktní radu, kterou se má řídit, ale nabízí mu řešení problému, poukazuje na klady a zápory té či oné varianty, tudíž konečné rozhodnutí je pouze na klientovi.

DSC_0879Rok 2001

Počátky Klubu maminek a dětí Zvoneček, nynějšího stejnojmenného mateřské centra, jsou spjaty s perknovskou „hasičárnou“, kde se maminky s dětmi na mateřské dovolené scházely vždy po dvě dopoledne v týdnu. Jelikož se tyto prostory postupně ukázaly jako hygienicky, dopravně a kapacitně nevyhovující,  Zvoneček se přestěhoval do dvou místností v ZŠ Nuselská. Provoz se rozšířil na pět dní v týdnu a nově přibyly odpolední programy. Časem se i tyto prostory staly z kapacitních důvodů nevyhovující a mateřské centrum se stěhovalo znovu, a to do budovy bývalé ZŠ Rubešovo nám. 171.

Co vlastně Mateřské centrum Zvoneček nabízí? Na to odpovídá jeho koordinátorka Anna Doleželová: „Mateřské centrum Zvoneček umožňuje setkávání matek a otců s dětmi na rodičovské dovolené, kteří chtějí smysluplně strávit čas ve společnosti ostatních rodičů s dětmi a přitom se naučit něco nového a získat nové informace. Děti si mohou hrát se svými vrstevníky, aniž by došlo k odloučení od rodičů. Mateřské centrum nabízí pro rodiče a děti rozmanité výtvarné dílny, umělecké kroužky, sportovní programy a jazykové kurzy. Pro rodiče jsou připravovány vzdělávací programy, během nichž jsou děti hlídány dobrovolnicemi.“ Mateřské centrum Zvoneček také pořádá celou řadu celoměstských akcí. Z největších jmenujme Masopustní jarmark, Svatomartinský lampionový průvod a Pohádková cesta. 

V roce 2003  vzniklo Mateřské centrum Rolnička  ve Světlé nad Sázavou,  které  mohou  rodiče  s dětmi  navštěvovat  třikrát  týdně v prostorách bývalé knihovny v Sázavské ulici. Mateřské centrum Ledňáček v Ledči nad Sázavou bylo otevřeno v březnu roku 2007 a funguje na stejných principech jako obě výše jmenová mateřská centra.

Rok 2002

3Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou vznikl v červnu 2002. Dnes je známý pod názvem Centrum sociálních služeb Petrklíč. Impulsem pro vznik zařízení byla intervence a požadavek rodičů handicapovaných dětí. Kapacita stacionáře je 35 osob. Petrklíč se snaží pomoci osobám s mentálním a kombinovaným postižením dosáhnout maximálního rozvoje osobnosti, vloh, komunikačních dovedností, zlepšování sebeobsluhy a pohyblivosti. Učíme je základům sebeobsluhy. Pro klienty je zajištěn každodenní svoz do Petrklíče a zpět domů. Petrklíč nyní sídlí v nově postavené budově v ulici Barborka.

O měsíc později, tedy v červenci 2002, bylo v Havlíčkově Brodě otevřeno Středisko rané péče. Posláním Střediska rané péče je poskytnout komplexní odbornou pomoc a podporu celé rodině, která pečuje o dítě se zdravotním postižením nebo které je ohrožené ve zdravém vývoji na území Kraje Vysočina. Raná péče je určena rodinám pečujícím o děti od narození do 7 let věku se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným), se smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, nebo jejichž vývoj je v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ohrožen (předčasný porod, nerovnoměrný či opožděný vývoj, úrazy, nemoc). Raná péče je terénní služba, která probíhá v domácím prostředí uživatelské rodiny, případně ambulantně.
Pracovníci dojíždí do rodin zpravidla jednou za jeden až tři měsíce, v případě potřeby častěji, dále jsou poskytovány telefonické a elektronické konzultace. "Cílem Střediska rané péče je poskytnout každému uživateli takovou podporu a pomoc, která vede ke zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny, zmírnění důsledků zdravotního postižení nebo ohrožení a k začleňování uživatelů do společnosti a do školských zařízení (dle jejich možností a schopností)," informuje vedoucí střediska PhDr. Irena Salaquardová. Dále nabízí možnost zapůjčení odborné literatury nebo pomoc při výběru rehabilitačních, edukačních a stimulačních pomůcek.  Služba je poskytována bezplatně. Středisko rané péče svým uživatelům na základě získaných finančních prostředků také nabízí fakultativní činnosti a setkávání rodičů (pedagogicko-psychologické ježdění na koni, rehabilitační plavání, canisterapii, ergoterapii, muzikoterapii, případně organizuje rehabilitační pobyt pro celé rodiny), na jejich úhradě se podílí i uživatelé.

Rok 2003

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, založené v roce 2003, poskytuje službu v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenky pomáhají klientům zvládnout běžné každodenní dovednosti a úkony, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Cílem osobní asistence je zajištění soběstačnosti nebo podpora jejího rozvoje. Konkrétně to znamená pomoc s péčí o vlastní osobu, zajištění chodu domácnosti, pohybu klienta a při kontaktu s vnějším prostředím či při výkonu zaměstnání. Osobní asistence může kompenzovat každé postižení a překážkou zde není věk ani osamocenost. Služby si uživatelé platí dle předem stanoveného ceníku.

DSCN4177V témže roce vznikl další projekt Oblastní charity Havlíčkův Brod a to Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci. Řekneme-li to velmi zjednodušeně, jedná se o jakousi "školku" pro seniory. Denní centrum jim umožňuje aktivně strávit čas ve společnosti vrstevníků,  a rodině tak pomáhá se skloubením pracovních povinností s domácí péčí  o blízkého.  Astra má  otevřeno denně od 7 do 18 hodin. V případě zájmu jsou senioři sváženi do zařízení a zase odváženi zpět domů. „Pro seniory jsou připraveny rozmanité denní programy – ruční práce, vaření, různé výtvarné techniky, trénování paměti, společenské hry, výlety do okolí a nelze nezmínit pravidelné středeční kavárničky se zajímavými hosty,“ popisuje aktivity Astry její vedoucí Bohuslava Medová. Astra také nabízí možnost celodenního stravování a opomíjen není ani pitný režim. K odpočinku seniorům slouží odpočinková místnost se třemi sklopnými lůžky.

Rok 2006

eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou  bylo otevřeno v dubnu 2006.  Je  určeno  všem  dětem a mládeži od 10 do 20 let ze Světlé nad Sázavou a okolí. eNCéčko se řídí dle hesla: "Co není zakázáno, je povoleno". Tím zakázaným v tomto případě je jakákoli manipulace s alkoholem a drogami, agresivní a neslušné chování a samozřejmostí je i zákaz kouření. K návštěvě eNCéčka není nutné přihlášení, plnění stanoveného programu ani pravidelná docházka. Děti a mládež mohou jen tak přijít na kus řeči, poradit se nebo se zeptat na cokoli, co je zajímá, zapojit se do besedy na nejrůznější témata, zorganizovat vlastní akci, nacvičovat s vlastní hudební nebo taneční skupinou, posedět u nealkoholického baru, zahrát si společenskou hru a učit se pracovat na počítači. Nenechte se mýlit, eNCéčko není pouze volnočasové zařízení. Jeho prioritou je především prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže a doprovázení zátěžovými situacemi mladého člověka v období dospívání.

V září 2006 zahájil svou činnost další projekt - Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou. Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou podporují osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením v získání, osvojení a upevnění jejich motorických, sociálních a pracovních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná se o dlouhodobé a pravidelné rozvíjení jejich dovedností pro to, aby mohli zažít pocit smysluplnosti a aby, pokud možno, mohli časem vstoupit na chráněný, v ideálním případě na otevřený trh práce.

O měsíc později začaly fungovat Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod. Byty sociální rehabilitace byly určeny pro klientky Charitního domova pro matky s dětmi po ukončení jejich pobytu zde. Tento projekt  jim pomáhal na cestě do samostatného bydlení v přirozeném  prostředí,  podporoval a provázel jejich osamostatňování se v běžném životě i v krizové situaci.  Klientkám byly k dispozici tři byty. Jejich činnost byla po několika letech ukončena. Byty sociální rehabilitace vznikly v březnu 2008 i v Humpolci, ovšem jejich poslání a cílová skupina byly jiné. Služba byla určena pro mladé lidi do 26 let, kteří opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále pro osoby, které vedou rizikový způsob života či jsou jím ohroženy, pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi či rodiny s dětmi. Cílem služby bylo zvýšit úroveň samostatnosti uživatelů služby, a to zejména rozvojem znalostí a dovedností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života.

Tento projekt byl k 31. 12. 2015 změněn na Charitní domov Humpolec pro matky či otce s dětmi, jež je organizačně součástí Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě.

Rok 2008

Domácí hospicová péče zahájila svou činnost v říjnu 2008. Jejím posláním je zachovat kvalitu života nemocných v terminální fázi života a umožnit jim důstojně umírat v domácím prostředí v okruhu jejich blízkých. Dále provází pozůstalé v těžkém období truchlení, pomáhá jim při zařizování potřebných záležitostí týkajících se rozloučení se zemřelým a podporuje je v návratu do běžného života.

Rok 2012

V roce 2012 vznikl Nízkoprahový klub BAN! v Havlíčkově Brodě, který sídlí v budově bývalé základní školy na Rubešově náměstí. Nejprve poskytoval službu dětem a mládeži do 10 do 20 let, ale v roce 2015 rozšířil cílovou skupinu. V této preventivní službě pracují sociální pracovníci, kteří pomáhají, podporují a poskytují základní sociální poradenství dětem a mládeži od 8 do 20 let v situacích, se kterými se na ně obracejí. Během fungování BAN! řešil nejrůznější témata, např. potíže ve škole, v oblasti mezilidských vztahů (rodina, vrstevníci, partneři), nevyplněný volný čas, experimentování s drogami... Sociální služba určená pro děti od osmi do 20 let funguje na stejném principu jako již zmíněné eNCéčko ve Světlé nad Sázavou

IMG_20190531_081958Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pro rodiny  s dětmi začala poskytovat ambulantní služby v lednu  2012 v Havlíčkově  Brodě. O rok později byla služba rozšířena o terénní  formu poskytovanou ve městech Světlá nad Sázavou a Humpolec. Služby sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku dopadů  nepříznivé  sociální  situace, kterou rodiče nejsou schopni překonat  pouze vlastními silami. Do těchto situací patří např. ohrožení sociálním  vyloučením a sociálně negativními jevy, ztrátou bydlení, nedostatkem  finančních prostředků, dluhy. Pro rodiče je velmi obtížné samostatně zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku nebo přípravu do školy. Služba je rodině poskytovány zdarma. Pomoc a podpora probíhá například prostřednictvím nácviku různých činností souvisejících s vedením domácnosti, rozvojem dětí, dále pracovníci podávají informace a rady. Základním předpokladem pro poskytování služby je spolupráce rodiny s pracovníkem. Ta je vzájemně naplánována a stvrzena podpisem smlouvy. 

Rok 2015

V říjnu 2015 bylo jako další sociální služba slavnostně otevřeno Chráněné bydlení Petrklíč, které sídlí v budově Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Zde poskytujeme pobytové služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Naše služba má formu skupinového bydlení.

26850523_1812895825395857_4766378731814833503_oVe stejném roce bylo díky výtěžku z Tříkrálové sbírky otevřeno Středisko charitní pomoci, přezdívané jako „Šatník“, a to v Humpolci na adrese Máchova 1607. Do Střediska, jež se v červenci 2020 v rámci Humpolce přestěhovalo na novou adresu Komenského 1353, nosí veřejnost své oblečení, které již neunosí. Pracovnice darované věci roztřídí, vyperou, vyžehlí, část věnují lidem v tíživé životní situaci a část putuje do prodeje, přičemž výtěžek podporuje činnost služeb při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Středisko za drobný poplatek nabízí také drobné opravy oblečení a textilu, jako například výměnu zipů, zkrácení nohavic  či založení závěsů. V Šatníku také vznikají dekorace a dárečky,  případně se prodávají výrobky vytvořené v charitních zařízeních. V neposlední řadě Šatník poskytuje pracovní místo pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporuje udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností. 

Oblastní  charita  Havlíčkův Brod má i své vlastní Dobrovolnické centrum. Dobrovolníci jsou srdeční lidé, kteří ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu věnují svůj volný čas potřebným. Dobrovolníci mohou pomáhat buď v jednotlivých charitních zařízeních, nebo dochází na oddělení následné péče a rehabilitace Nemocnice Havlíčkův Brod či do Domova Jeřabina v Humpolci.