Z historie Oblastní charity Havlíčkův Brod 

V roce 1991 stála na počátku formování neziskové organizace Oblastní charita Havlíčkův Brod Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS), z níž se později staly služby dvě – Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) a Charitní pečovatelská služba (CHPS).

CHOS se stará o nemocného v jeho domácím prostředí, kde se cítí nejlépe a kde je obklopen svými blízkými. Ne nadarmo je mottem CHOPS „Všude dobře, doma nejlépe“. Podmínkou poskytování ošetřovatelské služby je její předepsání praktickým lékařem. Tato služba je hrazena zdravotními pojišťovnami. O uživatele služby pečují kvalifikované zdravotní sestry. Zajišťují podávání léků ve všech formách, odběry krve a ostatního biologického materiálu, cévkování, léčbu proleženin, kondiční a pohybová cvičení, ošetřovatelskou péči o ležící nemocné a onkologicky nemocné a další úkony. Charitní ošetřovatelské služby je poskytována v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Přibyslavi, Golčově Jeníkově a v okolí těchto měst.

CHPS je jedna z nejvyhledávanějších služeb sociální péče. Je určena pro starší lidi a lidi s hendikepem, kteří se z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nejsou schopni se sami postarat o domácnost. Pracovníci tedy jezdí přímo ke klientům domů. Služba zahrnuje pomoc při zvládání osobní hygieny, s péčí o vlastní osobu, dále pomoc se zajištěním stravy a s chodem domácnosti a také se zprostředkováním společenských kontaktů. Je zpoplatněna dle předem zveřejněného ceníku. Střediska Charitní pečovatelské služby jsou k dispozici v Humpolci, Lipnici nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Želivě, Jiřících, ve Lhoticích a v okolí těchto obcí. V Humpolci byla v říjnu roku 2005 otevřena Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jako jsou například elektrická a mechanická lůžka, vozíky, chodítka, sedátka do vany, berle, hole atd. Půjčovna funguje i v Havlíčkově Brodě. V obou městech je určena pro širokou veřejnost a k zapůjčení není třeba předpis od lékaře.

Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, založený v roce 1994, nabízí svoji pomoc ženám a matkám s dětmi nebo těhotným, které jsou v těžké životní situaci, bez přístřeší, mají problémy s násilím v rodině či jsou odmítnuty svojí rodinou při neplánovaném těhotenství. Kapacita Domova je 6 matek + 12 dětí. Ubytování je ženám poskytováno maximálně po dobu jednoho kalendářního roku. Vedle ubytování matky využívají odborného sociálního poradenství, programy pro děti, pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování kontaktu s odborníky a osvojení si znalostí a dovedností například v oblasti péče o dítě.

V roce 2000 byla v prostorách bývalé Literární čajovny otevřena Občanská poradna Havlíčkův Brod. Na ni se mohou obracet ti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nejsou schopni ji řešit svými silami ani s pomocí svého okolí. Neorientují se, trpí neznalostí svých práv a povinností. Poradenství je poskytováno bezplatně a zejména v oblasti bydlení, občanskoprávní, pracovněprávních vztahů, rodinných a mezilidských vztahů, sociální oblasti, ochrany spotřebitele a dluhového poradenství. Výpočet daní, výše důchodu, sociálních dávek a podobně neprovádí. Rovněž klienty nezastupuje u soudu, nepůjčuje peníze a nezajišťuje bydlení. Poradce neposkytuje klientovi striktní radu, kterou se má řídit, ale nabízí mu řešení problému, poukazuje na klady a zápory té či oné varianty, tudíž konečné rozhodnutí je pouze na klientovi.

 

Počátky Klubu maminek a dětí Zvoneček, nynějšího stejnojmenného mateřské centra, jsou spjaty s perknovskou „hasičárnou“, kde se maminky s dětmi na mateřské dovolené scházely vždy po 2 dopoledne v týdnu. Jelikož se tyto prostory postupně ukázaly jako hygienicky, dopravně a kapacitně nevyhovující, Zvoneček se přestěhoval do 2 místností v ZŠ Nuselská. Provoz se rozšířil na 5 dní v týdnu a nově přibyly odpolední programy. Časem se i tyto prostory staly z kapacitních důvodů nevyhovující a mateřské centrum se stěhovalo znovu, a to do budovy bývalé ZŠ Rubešovo nám 171. Co vlastně Mateřské centrum Zvoneček nabízí? Na to odpovídá jeho koordinátorka Anna Doleželová: „Mateřské centrum Zvoneček umožňuje setkávání matek a otců s dětmi na rodičovské dovolené, kteří chtějí smysluplně strávit čas ve společnosti ostatních rodičů s dětmi a přitom se naučit něco nového a získat nové informace. Děti si mohou hrát se svými vrstevníky, aniž by došlo k odloučení od rodičů. Mateřské centrum nabízí pro rodiče a děti rozmanité výtvarné dílny, umělecké kroužky, sportovní programy a jazykové kurzy. Pro rodiče jsou připravovány vzdělávací programy, během nichž jsou děti hlídány dobrovolnicemi.“ Mateřské centrum Zvoneček také pořádá celou řadu celoměstských akcí. Z největších jmenujme Masopustní jarmark, Svatomartinský lampionový průvod a Pohádková cesta. 

V roce 2003 vzniklo Mateřské centrum Rolnička ve Světlé nad Sázavou, které mohou rodiče s dětmi navštěvovat třikrát týdně v prostorách bývalé knihovny v Sázavské ulici.  Mateřské centrum Ledňáček v Ledči nad Sázavou bylo otevřeno v březnu roku 2007 a funguje na stejných principech jako obě výše jmenová mateřská centra.

Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou vznikl v červnu 2002. Dnes se znám pod názvem Centrum sociálních služeb Petrklíč. Impulsem pro vznik zařízení byla intervence a požadavek rodičů handicapovaných dětí. Kapacita stacionáře je 35 osob. Petrklíč se snaží pomoci osobám s mentálním a kombinovaným postižením dosáhnout maximálního rozvoje osobnosti, vloh, komunikačních dovedností, zlepšování sebeobsluhy a pohyblivosti. Učíme je základům sebeobsluhy. Pro klienty je zajištěn každodenní svoz do Petrklíče a zpět domů. Petrklíč nyní sídlí v nově postavené budově v ulici Barborka.

O měsíc později, tedy v červenci 2002, bylo v Havlíčkově Brodě otevřeno Středisko rané péče. Raná péče je komplex služeb orientovaný na pomoc a podporu rodin s dlouhodobě nemocnými nebo s handicapovanými dětmi od narození do 5, maximálně 7 let. Raná péče je terénní služba, to znamená, že se odehrává v domácím prostředí klienta a za přítomnosti rodiny.Pracovnice dojíždí do rodin zpravidla jednou měsíčně, v případě potřeby častěji. Kromě návštěv v rodinách jsou poskytovány i telefonické konzultace. „Hlavním cílem činnosti střediska je zlepšení kvality života dítěte s postižením a jeho rodiny díky včasnému rozpoznání hendikepu a naučení se péče o takto postižené dítě,“ informuje vedoucí střediska PhDr. Irena Salaquardová. Středisko rané péče dále nabízí možnost zapůjčení stimulačních, rehabilitačních pomůcek, hraček a odborné literatury nebo pomoc při jejich výběru. Středisko také pořádá rehabilitační pobyty a setkání rodičů dlouhodobě nemocných či hendikepovaných dětí. Veškeré služby střediska jsou poskytovány bezplatně.

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, založené v roce 2003, poskytuje službu v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenti pomáhají klientům zvládnout běžné každodenní dovednosti a úkony, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Cílem osobní asistence je zajištění soběstačnosti nebo podpora jejího rozvoje. Konkrétně to znamená pomoc s péčí o vlastní osobu, zajištění chodu domácnosti, pohybu klienta a při kontaktu s vnějším prostředím či při výkonu zaměstnání. Osobní asistence může kompenzovat každé postižení a překážkou zde není věk ani osamocenost. Služby si uživatelé platí dle předem stanoveného ceníku.

V témže roce vznikl další projekt Oblastní charity HB, a to Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci.

Řekneme-li to velmi zjednodušeně, jedná se o jakousi "školku" pro seniory. Denní centrum jim umožňuje aktivně strávit čas ve společnosti vrstevníků, a rodině tak pomáhá se skloubením pracovních povinností s domácí péčí o blízkého. Astra má otevřeno denně od 7 do 18 hodin. V případě zájmu jsou senioři sváženi do zařízení a zase odváženi zpět domů. „Pro seniory jsou připraveny rozmanité denní programy – ruční práce, vaření, různé výtvarné techniky, trénování paměti, společenské hry, výlety do okolí a nelze nezmínit pravidelné středeční kavárničky se zajímavými hosty,“ popisuje aktivity Astry její vedoucí Bohuslava Medová. Astra také nabízí možnost celodenního stravování a opomíjen není ani pitný režim. K odpočinku seniorům slouží odpočinková místnost se třemi sklopnými lůžky.

eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou bylo otevřeno v dubnu 2006.

Je určeno všem dětem a mládeži od 10 do 20 let ze Světlé nad Sázavou a okolí. eNCéčko se řídí dle hesla: Co není zakázáno, je povoleno. Tím zakázaným v tomto případě je jakákoli manipulace s alkoholem a drogami, agresivní a neslušné chování a samozřejmostí je i zákaz kouření. K návštěvě eNCéčka není nutné přihlášení, plnění stanoveného programu ani pravidelná docházka. Děti a mládež mohou jen tak přijít na kus řeči, poradit se nebo se zeptat na cokoli, co je zajímá, zapojit se do besedy na nejrůznější témata, zorganizovat vlastní akci, nacvičovat s vlastní hudební nebo taneční skupinou, posedět u nealkoholického baru, zahrát si společenskou hru a učit se pracovat na počítači. Nenechte se mýlit, eNCéčko není pouze volnočasové zařízení. Jeho prioritou je především prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže a doprovázení zátěžovými situacemi mladého člověka v období dospívání.

V září 2006 zahájil svou činnost další projekt - Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou. Je určena lidem s lehkým nebo středním mentálním postižením se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nelze zaměstnat na otevřeném trhu práce. Pracovníci usilují o upevňování praktických a sociálních návyků uživatelů a jejich začleňování do společnosti. Klientům nabízíme pracovní terapie, nácvik praktických dovedností (sebeobsluha, domácí práce - základy vaření, úklid a podobně), vzdělávání dle individuálních potřeb klienta a socioterapie.

 

O měsíc později začaly fungovat Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod. Byty sociální rehabilitace byly určeny pro klientky Charitního domova pro matky s dětmi po ukončení jejich pobytu zde. Tento projekt jim pomáhal na cestě do samostatného bydlení v přirozeném prostředí, podporoval a provázel jejich osamostatňování se v běžném životě i v krizové situaci. Klientkám byly k dispozici 3 byty. Jejich činnost byla po několika letech ukončena.

Byty sociální rehabilitace vznikly v březnu 2008 i v Humpolci, ovšem jejich poslání a cílová skupina byly jiné. Služba byla určena pro mladé lidi do 26 let, kteří opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále pro osoby, které vedou rizikový způsob života či jsou jím ohroženy, pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi či rodiny s dětmi. Cílem služby bylo zvýšit úroveň samostatnosti uživatelů služby, a to zejména rozvojem znalostí a dovedností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života.

Tento projekt byl k 31. 12. 2015 změněn na Charitní domov Humpolec pro matky či otce s dětmi, jež je organizačně součástí Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě.

Domácí hospicová péče zahájila svou činnost v říjnu 2008. Jejím posláním je zachovat kvalitu života nemocných v terminální fázi života. Umožnit jim důstojně umírat v domácím prostředí v okruhu jejich blízkých. Dále provází pozůstalé v těžkém období truchlení, pomáhá jim při zařizování potřebných záležitostí týkajících se rozloučení se zemřelým a podporuje je v návratu do běžného života.

V roce 2012 vznikl Nízkoprahový klub BAN! v Havl. Brodě, který sídlí v budově bývalé základní školy na Rubešově náměstí. Nejprve poskytoval službu dětem a mládeži do 10 do 20 let, ale v roce 2015 rozšířil cílovou skupinu. V této preventivní službě pracují sociální pracovníci, kteří pomáhají, podporují a poskytují základní sociální poradenství dětem a mládeži od 8 do 20 let v situacích, se kterými se na ně obracejí. Během fungování BAN! řešil nejrůznější témata, např. potíže ve škole, v oblasti mezilidských vztahů (rodina, vrstevníci, partneři), nevyplněný volný čas, experimentování s drogami...    

Sociální služba určená pro děti od osmi do 20 let funguje na stejném principu jako již zmíněné eNCéčko ve Světlé nad Sázavou. 

Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pro rodiny s dětmi začala poskytovat ambulantní služby v lednu 2012 v Havlíčkově Brodě. O rok později byla služba rozšířena o terénní formu poskytovanou ve městech Světlá nad Sázavou a Humpolec. Služby sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nejsou schopni překonat pouze vlastními silami. Do těchto situací patří např. ohrožení sociálním vyloučením a sociálně negativními jevy, ztrátou bydlení, nedostatkem finančních prostředků, dluhy. Pro rodiče je velmi obtížné samostatně zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku nebo přípravu do školy. Služba je rodině poskytovány zdarma. Pomoc a podpora probíhá například prostřednictvím nácviku různých činností souvisejících s vedením domácnosti, rozvojem dětí, dále pracovníci podávají informace a rady. Základním předpokladem pro poskytování služby je spolupráce rodiny s pracovníkem. Ta je vzájemně naplánována a stvrzena podpisem smlouvy. 

V říjnu 2015 bylo jako další sociální služba slavnostně otevřeno Chráněné bydlení Petrklíč, které sídlí v budově Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Zde poskytujeme pobytové služby lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Naše služba má formu skupinového bydlení.

Ve stejném roce bylo díky výtěžku z Tříkrálové sbírky otevřeno Středisko charitní pomoci, přezdívané jako „Šatník“, a to na adrese Máchova 1607. Do Střediska nosí veřejnost své oblečení, které již neunosí. Pracovnice darované věci roztřídí, vyperou, vyžehlí, část věnují lidem v tíživé životní situaci a část putuje do prodeje, přičemž výtěžek podporuje činnost služeb při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Středisko za drobný poplatek nabízí také drobné opravy oblečení a textilu, jako například výměnu zipů, zkrácení nohavic či založení závěsů. V Šatníku také vznikají dekorace a dárečky, případně se prodávají výrobky vytvořené v charitních zařízeních. V neposlední řadě Šatník poskytuje pracovní místo pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporuje udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností. 

Oblastní charita Havlíčkův Brod má i své vlastní Dobrovolnické centrum. Dobrovolníci jsou srdeční lidé, kteří ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu věnují svůj volný čas potřebným. Dobrovolníci mohou pomáhat buď v jednotlivých charitních zařízeních, nebo dochází na oddělení následné péče a rehabilitace Nemocnice Havlíčkův Brod či do Domova Jeřabina v Humpolci.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina