Veřejný závazek Astry - denního centra pro seniory

Poslání

Posláním Astry - denního centra pro seniory je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením i ve stáří a při zhoršení zdravotního stavu žít i nadále hodnotný, důstojný a aktivní život, zůstat žít ve svém přirozeném sociálním a rodinném prostředí.

Působnost

Služba působí ve městě Humpolci a jeho okolí. Je situována ve středu města, v Domě s pečovatelskou službou, nedaleko zdravotního střediska, pošty, nákupního střediska, je tedy dostupná i seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří do denního centra přichází sami.

Cíle

 • Nabízet uživatelům různorodé aktivační programy podle jejich výběru za účelem zlepšení jejich soběstačnosti, samostatnosti a „dobré nálady".
 • Pomoci uživatelům prožít důstojné a bezpečné stáří.
 • Umožnit uživatelům udržovat sociální vazby - nebýt pečující rodině na obtíž.

Dílčí cíle 

Setrvání seniora v jeho přirozeném prostředí (rodina, vlastní dům či byt). 

Udržení a podpora vzájemného vztahu s rodinou a okolím. 

Pravidelný návrat do vlastního domácího prostředí.

Podpora seniora v rozvoji, nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti.

Možnost aktivního společenského vyžití a kontaktů s okolím.

Spokojený senior a pečující rodina (pečující rodina se může věnovat svým pracovním povinnostem, senior je zabezpečen).

Poskytnout každému klientovi a jeho rodině pomoc na základě individuálního přístupu.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou Astry - denního centra pro seniory jsou osoby seniorského věku se sníženou soběstačností a osoby se zdravotním postižením, které potřebují péči další osoby, a které jsou schopny pobytu v kolektivním zařízení. Dosažení seniorského věku seniorem se rozumí doba řádného odchodu do důchodu. Zařízení přijímá i osoby ve věku 55-64 let, které splňují podmínky pro přiznání invalidního nebo starobního důchodu (vč. předčasného starobního důchodu). Služba je dále velmi vhodná pro osamělé seniory, trpící ztrátou sociálních kontaktů. Služba pomáhá i rodinným pečovatelům, kdy na část dne přebírá péči o jejich blízké a odlehčuje jim tak v jejich péči o nesoběstačného seniora.

Věková struktura uživatelů:

 1. Služby jsou určeny občanům seniorského věku
 2. Dospělí (55 - 64 let)
 3. Mladší senioři (65 - 80 let)
 4. Starší senioři (nad 80 let)
Okamžitá kapacita služby je 18 klientů.

Zásady poskytování sociální služby

Služba Astry - denní centrum pro seniory je:

 • individuální, konkrétnímu uživateli „ušitá na míru" - vychází z jeho potřeb a zájmů, přizpůsobuje se uživateli
 • bezpečná - prostředí je bezbariérové, zařízení je přizpůsobeno potřebám osob se sníženou pohyblivostí (pohodlné židle s opěradly pro usnadnění vstávání, odpočinková relaxační křesla, volný prostor k chůzi)
 • odborná, komplexní, pružná - odborná tzn. službu poskytuje odborně vyškolený personál, komplexní - reaguje na celkový stav uživatele a pomáhá jej řešit, pružná - je schopna reagovat na změny potřeb uživatele v krátkém časovém úseku.
 • respektuje důstojnost a práva uživatele po celou dobu poskytování služby
 • respektuje náboženské cítění uživatele
 • služba je poskytována seniorům a osobám se zdr. postižením bez ohledu na náboženské přesvědčení, pohlaví