"Na problémy nejste sami."

 

 

 

Havlíčkův Brod, B. Němcové 188

Občanská poradna Havlíčkův Brod

Co je to občanská poradna?

Je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 37 (3), poskytuje odborné sociální poradenství. Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami ani s pomocí svého okolí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna Havlíčkův Brod je členem Asociace občanských poraden (AOP), podílí se na její činnosti a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Co nabízíme:

  • podávání správných informací, které má poradna v daný moment k dispozici nebo které je schopna zjistit v termínu dohodnutém s uživatelem,
  • poskytování rad (interpretace informace, možná taktika a akce, které lze podniknout),
  • pomoc se sepsáním písemností a podání,
  • jednání s orgány státní správy, místní samosprávy, jednotlivci a organizacemi ve prospěch uživatele,
  • poradenství poskytujeme v různých oblastech; mimo jiné v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, občanskoprávní problematiky, ochrany spotřebitele, sociální oblasti.

Veřejný závazek Občanské poradny HB

Kontaktní údaje, provozní doba OP HB

OP neprovádí:

výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a sociální péče, úroků, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech. Nezastupuje u soudu. Nepůjčuje finanční prostředky, ani nezajišťuje ubytování.

Jak službu poskytujeme?

Poradce s uživatelem vede rozhovor o jeho situaci, tu pak společně vyhodnotí. Při rozhovoru poradce respektuje uživatele, zvažuje jeho možnosti a dovednosti, vychází z jeho osobních cílů, podporuje ho v samostatném rozhodování. Předkládá uživateli návrh na řešení jeho případu, případně několik variant řešení, upozorňuje na klady a zápory jednotlivých řešení. Uživatel si z daných řešení vybírá to, které mu vyhovuje. Tato služba je poskytována bezplatně. Poradenský rozhovor trvá 45 minut.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 45

       

Projekt finančně podporuje město Havlíčkův Brod a Humpolec.  

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina