"Na problémy nejste sami."

 

 

 

Havlíčkův Brod, B. Němcové 188

Veřejný závazek Občanské poradny Havlíčkův Brod

Poslání

Občanská poradna Havlíčkův Brod (dále jen OP HB) poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Cíl

Cílem OP HB je poskytovat odborné sociální poradenství a umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim taková situace hrozí, řešit ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

Dalším cílem OP HB je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.

Dílčí cíle

  • pomoc občanovi najít orientaci v jeho nepříznivé sociální situaci a pomoci mu hledat vhodná řešení jeho situace. Informovat občana o jeho právech a povinnostech,
  • systematická a komplexní práce s uživatelem služby na základě individuálního přístupu a respektování jeho názorů,
  • podpora uživatele při řešení jeho situace vedená tak, aby byl schopen samostatného jednání nezávisle na poradně,
  • doprovázení uživatele při řešení jeho situace, při maximálním využití přirozené vztahové sítě místních institucí a kontaktů

Cílové skupiny

Cílovou skupinou OP HB jsou osoby v krizi: poradenství je poskytováno lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Cílovou skupinou jsou lidé hledající informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv.

Zásady poskytování sociální služby

  • Bezplatnost - Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 18 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).
  • Diskrétnost - Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu uživatele služby, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí.
  • Nestrannost - Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
  • Nezávislost - Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
  • Individuální přístup a respekt k uživateli – pracovníci poradny jsou si vědomi jedinečnosti každého člověka, ke každému uživateli přistupují individuálně a respektují názor a volbu uživatele, jakým způsobem se rozhodne svoji situaci řešit a zda služby poradny dále využije či nikoliv.
  • Dodržování práv uživatele občanská poradna dodržuje lidská práva uživatelů a dbá na respektování jejich lidské důstojnosti.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina