" Od útlého  dětství s láskou a pochopením."

 

 

Středisko rané péče

Havlíčkův Brod, Horní 3188

Plakát A3 bez ořez. značek

Středisko rané péče Havlíčkův Brod

lukičkový bazénCo je to raná péče?

Raná péče je sociální služba orientovaná na celou rodinu dítěte raného věku, ktré je ohrožené ve zdravém vývoji nebo zdravotně postižené (dle zákona č.108/2006 o sociálních službách §54 - služba sociální prevence). Raná péče začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí dosažením 7 let věku dítěte nebo pominutím nepříznivé sociální situace rodiny.

 

Kontaktní údaje, provozní doba Střediska rané péče kuličkový bazén.herna 2006

Veřejný závazek Střediska rané péče

Činnosti poskytované Střediskem rané péče

Základní činnosti dle ustanovení §19, raná péče, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním
 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
 • podpora a posilování rodičovských kompetencí
 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných, pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny
 • vzdělávání rodičů, například formou individuálního nebo skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

c) sociálně terapeutické činnosti:

 • psychosociální podpora formou naslouchání
 • podpor výměny zkušeností
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů
 • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte

Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně

Fakultativní činnosti

a) pedagogicko-psychologické ježdění na koni

b) plavání

c) muzikoterapie

d) canisterapie
 
Fakultativní činnosti jsou hrazeny z darů, popř. se na jejich úhradě podílí uživatelé.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 90

Realizaci projektu podporuje/podpořila Nadace ČEZ. CMYK

Projekt Středisko rané péče Havlíčkův Brod finančně podporují města Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov a Ždírec nad DoubravouerbhbpelhrimovHumpolec