V roce 1991 začala vznikat střediska domácí ošetřovatelské služby (domácí péče) jako experiment Ministerstva zdravotnictví. Tato střediska vznikala pod záštitou České katolické charity a jedno ze středisek vzniklo i v Havlíčkově Brodě. Domácí ošetřovatelská služba je tedy již od roku 1991 poskytována na Havlíčkobrodsku a Světelsku. Nosnou myšlenkou domácí péče byla a je touha pomoci nemocným a umírajícím lidem pobývat doma co nejdelší možnou dobu.

V roce 1992 projevilo několik lidí z havlíčkobrodské farnosti přání navázat na tuto myšlenku pomoci bližnímu. Tehdejší duchovní správce Mons. Antonín Duda byl této iniciativě nakloněn, podpořil vznik Farní charity Havlíčkův Brod a dále jí napomáhal v jejích prvních krůčcích. Farní charita Havlíčkův Brod vznikla 1. října 1992 a jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Vznik Farní charity HB byl podpořen snahou realizovat projekt na zřízení chráněného bydlení pro matky s dětmi.

Středisko domácí ošetřovatelské služby přešlo pod nově vzniklou Farní charitu Havlíčkův Brod. Ta se tímto stala nestátním zdravotnickým zařízením, poskytovatelem odborné ošetřovatelské péče jak v podobě profesionálních služeb, tak v podobě dobrovolné pomoci. Domácí ošetřovatelská služba byla v roce 1993 doplněna službou pečovatelskou. Farní charita HB tehdy zaměstnávala 7 pracovníků v domácí péči. V té době vedl havlíčkobrodskou charitu Ing. Petr Kletečka, který byl dobrovolným ředitelem 4 roky. MUDr. Magdalena Weberová byla a do dnešního dne je odborným garantem právě této zdravotní domácí péče a zástupcem statutárního orgánu.

Stejně jako v Havlíčkově Brodě vznikaly farní charity také v ostatních městech a obcích našeho vikariátu, jako například v Přibyslavi, Senožatech, Krucemburku, ve Velké Losenici a v Humpolci.

Všechny farní charity pracovaly především na dobrovolné bázi, pořádaly různé akce, podporovaly výměnné pobyty dětí z Ukrajiny, pomáhaly při živelních katastrofách sbírkami šatstva apod. Mezi dobrovolníky byli především věřící farníci, a tím byly charity úzce spjaté s farností.

V roce 1993 byla zahájena příprava projektu Azylového domu – chráněného bydlení pro matky s dětmi. Díky kontaktům Diecézní charity Hradec Králové byla navázána spolupráce s německou Diecézní charitou Kolín nad Rýnem a některými dalšími neziskovými organizacemi působícími v této diecézi. Tito, dnes již naši přátelé, uspořádali v dětských domovech v Německu sbírku, která významně přispěla na rekonstrukci budovy Domova. Azylový dům pro matky s dětmi mohl být slavnostně otevřen jen díky spolupráci s Městem Havlíčkův Brod, Okresním úřadem Havlíčkův Brod a spolupráci s kolínskou diecézí. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni byl otevřen v květnu 1994.

V roce 1995 se Farní charity Havlíčkův Brod ujal již na plný úvazek regionální ředitel Bc. Jiří Vondráček. Za jeho působení se ujednotila činnost Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, Charitní domov pro matky s dětmi v tísni poskytoval nově vznikajícím službám podobného typu stáže a odborné poradenství. V té době na havlíčkobrodské charitě pracovalo 10 zaměstnanců.

V roce 1996 zahájila činnost Poradna pro ženy a dívky s přednáškami pro děti a mládež na školách. V témže roce byly zrušeny farní charity ve vikariátu jako právní subjekty a staly se součástí Oblastní charity Havlíčkův Brod.

V roce 1999 převzal vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Pavel Málek. Za jeho působení se rozšířila činnost Charitní ošetřovatelské služby do Ledče nad Sázavou, Chotěboře a jejich okolí. V listopadu roku 2000 zahájila činnost Občanská poradna Havlíčkův Brod. Počet zaměstnanců se zvýšil na 27.

Rok 2001 byl pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod rokem velkých příprav, které v té době vedla ředitelka paní MUDr. Magdalena Weberová. Na začátku tohoto roku byla poprvé v naší republice pořádána celostátní Tříkrálová sbírka a nejinak tomu bylo i v našem regionu. V březnu tohoto roku zahájil svou činnost Klub maminek a dětí Zvoneček (nyní Mateřské centrum Zvoneček). Dále se připravovaly dva významné projekty, a to Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou a Středisko rané péče v Havlíčkově Brodě, které bylo podpořeno prostředky z předvstupních fondů Evropské unie. Oba tyto projekty zahájily činnost v průběhu roku 2002. V roce 2001 pracovalo v Oblastní charitě Havlíčkův Brod již 33 zaměstnanců.

V roce 2002 převzala vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anna Blažková. Za jejího působení vznikly další projekty jako Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Rolnička ve Světlé nad Sázavou, Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci. Všechny tyto projekty zahájily svou činnost v roce 2003.
V roce 2004 Oblastní charita HB vyhrála výběrové řízení na provozování Charitní pečovatelské služby v Humpolci.
V roce 2005 byla pro širokou veřejnost otevřena Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Humpolci. V dubnu 2006 bylo otevřeno eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou a v listopadu Domov pro seniory Stromovka.

V březnu 2007 byl zahájen provoz již třetího mateřského centra pod zastřešením Oblastní charity Havlíčkův Brod a to Mateřského centra Ledňáček v Ledči nad Sázavou. V listopadu byla završena dvouletá výstavba domu s pečovatelskou službou v Golčově Jeníkově a my v něm budeme poskytovat pečovatelské služby. Od června do konce listopadu probíhala rekonstrukce Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. Došlo k výměně oken, topení a vzniklo nové sociální zázemí pro každou ubytovanou maminku s dětmi.

V březnu roku 2008 byla otevřena nová sociální služba a tou byly Byty sociální rehabilitace v Humpolci. Malometrážní byty jsou určeny mladým lidem z dětských domovů či pěstounské péči, kteří jsou nuceni řešit otázku bydlení a samostatného života vůbec. Na konci listopadu zahájila svou činnost Domácí hospicová péče. Ta nabízí možnost strávit poslední dny a týdny života doma a mezi svými blízkými.

V roce 2009 ani v 2010 jsme neotevřeli žádnou novou službu a snažíme se o zdokonalování stávajících služeb. V současné době máme zaregistrováno 16 sociálních služeb, 3 služby pro rodinu, 5 středisek zdravotní péče a dobrovolnické centrum. V Oblastní charitě Havlíčkův Brod pracuje zhruba 100 zaměstnanců.

Kromě výše uvedených profesionálních činností byla od počátku vzniku havlíčkobrodské charity prováděna také dobrovolná činnost, mezi kterou patřila, pomoc lidem bez domova sbírkami šatstva a dalších potřeb, pomoc při živelních katastrofách, a to jak formou sbírek, tak aktivní pomocí přímo v zatopených oblastech či zapojením se do projektu Diecézní charity Hradec Králové – Adopce na dálku. Dobrovolná činnost, která byla celé roky vykonávána, za významné pomoci kněží a farníků našeho vikariátu, se spojila spolu s Fokusem Vysočina a dalšími organizacemi do společného dobrovolného programu Podpora, který Sdružení Fokus Vysočina vede. Tak tomu bylo do roku 2008 a od té doby má Oblastní charita Havlíčkův Brod opět své vlastní dobrovolnické centrum.

Ke konkrétní pomoci lidem se přidala také zábavnější forma pomoci, a to pořádáním různých kulturních a společenských akcí ve městech, ve kterých působíme, jako např. Ples lidí dobré vůle, Putování za Betlémskou hvězdou, Svatomartinské průvody, Masopustní jarmarky, Rozsvícení vánočního stromu v Havlíčkově Brodě, Karuzošou, dětské karnevaly a účast na trzích s prodejem výrobků, které vytvořili lidé využívající našich služeb. Rovněž pořádáme menší trhy při některých našich akcích, jako je například Masopustní jarmark v Havlíčkově Brodě.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina