Záměry 2023

 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Sociální služby - Projektová dokumentace na bývalou ekonomickou školu plus další náklady s tím spojené. Koupí bývalé budovy ekonomické školy, kde dojde ke kompletní rekonstrukci této budovy, vzniknou prostory pro jednotlivá střediska – raná péče, SAS, nízkoprahové centrum BAN!, osobní asistence, dětská skupina Brodští broučci, půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolnictví, odlehčovací službu, správu. Koupí objektu se sníží náklady za pronájem kanceláří a sjednotí se služby OCHHB na jednom místě.

   638 000 Kč
  • Středisko charitní pomoci Šatník - Umožnit vytvořit a udržet pracovní místa pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporovat udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

   250 000 Kč
  • Sociálně aktivizační služba - Financování letního pobytového tábora pro klienty Šipky, kteří nemají pro své děti finance ani aby se účastnily školních výletů. Tyto děti jsou sociálně vyloučeny ze společnosti a chybí jim běžné sociální zkušenosti a dovednosti. Snahou je začlenit tyto děti do běžné společnosti, tak aby se svými vrstevníky mohli sdílet zkušenosti a zážitky z letních táborů. Další finanční prostředky budou použity pro dětské klienty, kteří potřebují uhradit aktivity se školní docházkou (obědy, výlety, ubytování, lyžařský výcvik, školní pomůcky)

   150 000 Kč
  • Raná péče - Středisko rané péče plánuje v roce 2023 zorganizovat pedagogicko-rehabilitační pobyt pro své uživatelské rodiny s dětmi. SRP považuje pedagogicko-rehabilitační pobyt přínosným v mnoha oblastech. Rodiny s postiženými dětmi se mohou navzájem seznámit, což pozitivně působí na oblast začleňování těchto rodin do společnosti, na oblast socializace a také proces vyrovnávání se s postižením svého dítěte. Pobyt je přínosný také v tom, že rodiny mohou využít velké množství terapeutických aktivit – pedagogicko-rehabilitační jízda na koni, rehabilitační plavání, nácvik jemné motoriky, muzikoterapii, pohybová terapie, relaxaci a další. Pro rodiny jsou často finančně nákladné, proto je pozitivní, že na pedagogicko-rehabilitačním pobytu si rodiny mohou vyzkoušet všechny nabízené terapie a lépe se rozhodnout, kterým aktivitám se budou nadále v běžném životě věnovat.

   150 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí -  Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   70 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   42 000 Kč