Centrum sociálních služeb Petrklíč

Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Miroslav Sklenář - vedoucí zařízení
  • Tel.: 569 731 557, 777 736 067
 

Centrum sociálních služeb Petrklíč

Centrum sociálních služeb Petrklíč je dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, denní stacionář. V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Stacionář Petrklíč vznikl v roce 2002 a impulzem pro jeho vznik byl požadavek ze strany rodičů dětí s handicapem. V roce 2015 bylo zařízení přejmenováno na Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho cílová skupina byla rozšířena.

Centrum sociálních služeb Petrklíč poskytuje sociální službu denního stacionáře dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba poskytuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Služba poskytuje i fakultativní činnosti:
a) Doprava svozovým automobilem,
b) Canisterapie,
c) Cvičení a masáže.
 

 

Poslání

Posláním Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou je poskytovat sociální služby jednak dětem, mládeži, dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, aby se mohli maximálně osamostatnit a co nejvíce se způsobem života přiblížit svým vrstevníkům, a jednak seniorům se sníženou soběstačností s cílem pomoci jim udržet a rozvinout jejich schopnosti a dovednosti tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Cílová skupina

Centrum sociálních služeb Petrklíč poskytuje službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo lehkého, středního, těžkého i hlubokého zdravotního postižení (mentální, tělesné a kombinované postižení) ve věku od 3 let s neomezenou horní hranicí převážně z Ledče nad Sázavou a okolí do 40 km. Pokud uživatel bydlí ve větší vzdálenosti než 40 km, musí se do zařízení dopravit sám, nebo může být domluveno stanoviště v dojezdové vzdálenosti.

Služba není poskytovaná:

  • osobám, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám s úplnou ztrátou zraku,
  • osobám, které vyžadují znakovou řeč.

Místní a časová působnost

Sociální služba působí v Ledči nad Sázavou, poskytujeme ji každý všední den od 7:00 do 16:00. V tuto dobu mohou u nás osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti, aby byli co nejvíce soběstační a mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Okamžitá kapacita:

Vzhledem k materiálnímu a personálním zajištění sociální služby je stanovena okamžitá kapacita 35 uživatelů.

Zásady poskytování sociální služby

  • Úcta k člověku
  • Rovný přístup
  • Týmový způsob práce
  • Přiměřené riziko

Tato služba je placena dle aktuálního Úhradníku služeb, který je ke stažení zde: Úhradník služeb Centra sociálních služeb Petrklíč.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 80

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Mgr. Miroslav Sklenář - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina