Chráněné bydlení Petrklíč

Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Miroslav Sklenář - vedoucí zařízení
  • Tel.: 569 731 557
 

Chráněné bydlení Petrklíč

Co je to chráněné bydlení Petrklíč?

Je to sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 51. V chráněném bydlení se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naše služba má formu skupinového bydlení.

Chráněné bydlení Petrklíč je jednou z nejnovějších služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod a bylo slavnostně otevřeno 22. 10. 2015.

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Petrklíč je poskytovat službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním, kteří jsou za individuální podpory schopni částečně samostatného života. Účelem služby je, aby získali a upevňovali své schopnosti a dovednosti, které jim umožní časem žít běžným životem vrstevníků za pomoci terénních služeb či rodinných příslušníků.

Cílová skupina

Chráněné bydlení Petrklíč poskytuje službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 do 65 let, kteří se chtějí rozvíjet tak, aby v budoucnu mohli žít samostatně, a pochází převážně z Kraje Vysočina, případně kteří mají blízké rodinné příslušníky v tomto kraji. Pokud je nedostatek zájemců z tohoto kraje, mohou být přijati zájemci z celé ČR.

Služba není poskytovaná:
  • osobám, jejichž stav vyžaduje zdravotní péči, kterou nemůže zajistit zprostředkovaná místní terénní ošetřovatelská služba,
  • osobám, které potřebují péči druhé osoby od 20:00 do 7:00,
  • osobám s úplnou ztrátou zraku,
  • osobám, které vyžadují znakovou řeč.

Základní nabízené činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba poskytuje i fakultativní činnost:
  • Doprava svozovým automobilem.

Místní a časová působnost

V rámci sociální služby chráněného bydlení je základní činnost ubytování poskytována 24 hodin. Ostatní základní činnosti jsou poskytovány každý všední den od 9:00 do 19:30 o víkendech a státních svátcích od 8:30 00 do 19:00. Mimo tuto dobu mohou uživatelé v případě nutnosti zavolat ze služebního telefonu ve společenské místnosti pracovníkovi ve výkonu pracovní pohotovosti, který je schopen se od zařízení dostat do 30 minut a začít poskytovat službu.

Služba je poskytována na adrese Barborka 1324, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Budova je situována do klidné části města s dobrou dostupností centra města, kde je umístěno autobusové nádraží, Městský úřad Ledče nad Sázavou s městskou knihovnou a pobočka Úřadu práce.

Okamžitá kapacita

4 uživatelé

Zásady poskytování sociální služby

  • Respekt – respektujeme rozhodnutí, názory, zvyklosti uživatelů.
  • Partnerský přístup – přistupujeme k uživatelům na základě rovného postavení.
  • Přiměřené riziko – umožňujeme na základě vlastního rozhodnutí prožívat běžné situace.
  • Samostatnost – neděláme za uživatele nic, co zvládne sám, snažíme se, aby přebíral co nejvíce odpovědnosti za svůj život.

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 85

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Mgr. Miroslav Sklenář - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina