Středisko rané péče Havlíčkův Brod

Horní 3188, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí zařízení: PhDr. Irena Salaquardová - vedoucí zařízení
 • Tel.: 569 421 063, 777 741 449
 

Středisko rané péče Havlíčkův Brod

lukičkový bazénCo je to raná péče?

Raná péče je sociální služba orientovaná na celou rodinu dítěte raného věku, ktré je ohrožené ve zdravém vývoji nebo zdravotně postižené (dle zákona č.108/2006 o sociálních službách §54 - služba sociální prevence). Raná péče začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí dosažením 7 let věku dítěte nebo pominutím nepříznivé sociální situace rodiny.

 

Kontaktní údaje, provozní doba Střediska rané péče

Veřejný závazek Střediska rané péče

Činnosti poskytované Střediskem rané péče

Základní činnosti dle ustanovení §19, raná péče, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním
 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
 • podpora a posilování rodičovských kompetencí
 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných, pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny
 • vzdělávání rodičů, například formou individuálního nebo skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

c) sociálně terapeutické činnosti:

 • psychosociální podpora formou naslouchání
 • podpor výměny zkušeností
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů
 • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte

Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně

Fakultativní činnosti

a) pedagogicko-psychologické ježdění na koni

b) plavání

c) muzikoterapie

d) canisterapie
 
Fakultativní činnosti jsou hrazeny z darů, popř. se na jejich úhradě podílí uživatelé.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 90

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

PhDr. Irena Salaquardová - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina