Centrum osobní asistence

Osobní asistence má za cíl zajistit lidem v nepříznivé životní situaci takovou podporu, aby mohli podle svého přání zůstat co nejdéle doma a žít obvyklým způsobem života. Prostřednictvím individuálního přístupu a s důrazem na zachování a rozvoj samostatnosti uživatelů podporují osobní asistenti osoby s tělesným postižením, kombinovaným postižením od 27 do 65 let věku a seniory od 65 let výše, kteří nejsou schopní se sami o sebe kompletně postarat, nicméně chtějí zůstat ve svém domácím prostředí.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB

Projekt Osobní asistence na dosah registrační č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013619 je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní formy sociální služby osobní asistence a zajištění současného provozu služby v plném rozsahu. Více informací o projektu zde.

Poslání

Posláním osobní asistence je zajistit lidem v nepříznivé životní situaci takovou podporu, aby mohli podle svého přání co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a žít svým obvyklým způsobem života.

Působnost

Terénní služba je poskytována dle potřebu uživatelů na území těchto obcí s dojezdem do 15 km: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Přibyslav, Humpolec, Golčův Jeníkov, Světlá nad Sázavou. Maximální okamžitá kapacita je 11 klientů. Službu poskytujeme nepřetržitě na základě domluvy.

Cíle

 1. Klient žije důstojným životem ve svém domácím prostředí a je zde spokojen.
 2. Klient má naplněné fyzické, duševní, sociální a duchovní potřeby.
 3. Dovednosti a schopnosti klienta se udržují na stávající úrovni nebo se zvyšují.
 4. Klient má zachované sociální vazby – s rodinou, přáteli, okolím.

Cílové skupiny

Služba je poskytována okruhu osob, kteří se dostali do nepříznivé životní situace – nejsou schopni si zajistit základní životní úkony péče o vlastní osobu vlastními silami a chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Jedná se o osoby s tělesným postižením, kombinovaným postižením od 27 do 65 let věku a o seniory od 65 let, horní věková hranice není omezena.

Zásady poskytování sociální služby

 • zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
 • individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
 • rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
 • zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
 • respektování klienta - jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
 • zachování mlčenlivosti - pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta,
 • zachování partnerského přístupu - pracovníci nevystupují vůči klientovi v nadřazené ani podřazené pozici.

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

KONTAKT

KONTAKT

Věra Kratochvílová, DiS., zástupce ředitele, vedoucí služby
Adresa: Bělohradská 1128, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 426 070, 777 630 447, e-mail: spoa@charitahb.cz, kratochvilova.vera@charitahb.cz

Lucie Koubská, zástupce vedoucí
Tel.: 734 267 518, e-mail: koubska.lucie@charitahb.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 50

DĚKUJEME!

Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního systému.

Identifikace projektu:
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017073
Název projektu: Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
Název programu: Integrovaný regionální operační program