Přehled finančního zabezpečení

Příspěvek na péči

Dávka přispívá na zajištění péče o osobu, která je kvůli svému dlouhodobému nepříznivému zdravotnímu stavu závislá na pomoci jiné fyzické osoby, protože má sníženou schopnost postarat se sama o sebe, o svou domácnost a není schopna samostatných sociálních kontaktů a aktivit.

Z poskytnutého příspěvku si pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Výše příspěvku za kalendářní měsíc se odvíjí od stupně závislosti. Pro osoby starší 18 let činí: I. stupeň závislosti 880 Kč, II. stupeň závislosti 4 400 Kč, III. stupeň závislosti 12 800 Kč, IV. stupeň závislosti 19 200 Kč.

Žádost se podává na předepsaném tiskopise MPSV na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR (osoby s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě podávají žádost na Úřad práce v Havlíčkově Brodě). Žádosti zde: Žádost o příspěvek na péči.pdf     Oznameni-o-poskytovateli-pomoci.pdf

Důležité upozornění: v případě hospitalizace, propuštění z nemocnice nebo úmrtí je povinnost tuto skutečnost nahlásit Úřadu práce do 8 dnů.

Dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na mobilitu

Na příspěvek má nárok osoba, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP (těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace) nebo ZTP/P (zvlášť těžké funkční postižení nebo úplné postižení pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce). Příspěvek je přiznán, jestliže je osoba nucena často docházet k lékaři, nemůže využít veřejných dopravních prostředků a je do zdravotnického zařízení dopravována osobním automobilem. Výše příspěvku činí 550 Kč měsíčně.

Žádosti ke stažení: Žádost o příspěvek na mobilitu.pdf

Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Nárok má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení, těžké zrakové postižení a musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok.

Příspěvek je přiznán, pokud je osoba z důvodu zdravotního postižení nucena používat nějakou pomůcku, která dopomáhá k získávání informací, umožňuje sebeobsluhu, dopomáhá ke styku s okolím. Příspěvek je přiznán, pokud postižení vyžaduje časté návštěvy zdravotnického zařízení a k dopravě je třeba automobil (příspěvek na pořízení motorového vozidla). Příspěvek je mimo jiné možné získat na úpravu bytu, vodicího psa a mnoho dalších.

Žádosti ke stažení: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku.pdf

Průkaz osoby se zdravotním postižením 

nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením dlouhodobého charakteru, které podstatně omezuje jeho schopnost pohyblivosti nebo orientace. Průkaz osoby se zdravotním postižením, dle stupně postižení osoby:

TP – středně těžké postižení pohyblivosti nebo orientace

ZTP – těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace

ZTP/P – zvlášť těžké funkční postižení nebo úplné postižení pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce

Žádost se podává na předepsaném tiskopise MPSV na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR (osoby s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě podávají žádost na Úřad práce v Havlíčkově Brodě). Žádost: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Žádosti ke stažení:Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením.pdf

Dávky nemocenského pojištění

Ošetřovné

Nárok má zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena domácnosti. Podpůrčí doba ošetřovného počíná prvním kalendářním dnem potřeby ošetřování a činí nejdéle 9 kalendářních dnů. Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (průměrný denní příjem za poslední rok). Příslušný tiskopis vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla.

Dlouhodobé ošetřovné 

  • lze čerpat při poskytování dlouhodobé péče u osob v nevyléčitelném stavu bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby
  • při péči po propuštění z hospitalizace, která trvala minimálně 4 kalendářní dny po sobě jdoucí
  • při vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně, a to 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace

Dlouhodobé ošetřovné je možno čerpat maximálně 90 dní. Další nárok vzniká po uplynutí dvanácti měsíců od skončení dlouhodobého ošetřovného. Výše dávky se počítá stejně jako v případě krátkodobého ošetřovného a příslušný tiskopis vystavuje ošetřující lékař ošetřované osoby.

Úlevy na daních a pojištění

Zdravotní pojištění 

Stát platí pojistné za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek na péči ve stupni II, III, IV.

Důchodové pojištění 

Péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III, IV se započítává do nároku na důchod jako tzv. náhradní doba pojištění. Musí jít o péči o osobu blízkou nebo o osobu žijící ve společné domácnosti.

Daň z příjmu 

Příjem, který z péče plyne (do výše přiznaného příspěvku na péči), je zcela osvobozen od povinnosti platit daň z příjmu.

Dávky ze systému státní sociální podpory a hmotné nouze

Státní sociální podpora 

Příspěvek na bydlení.

Žádost ke stažení: Žádost o příspěvek na bydlení.pdf  

Hmotná nouze 

Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Žádost se podává na předepsaném tiskopise MPSV na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR (osoby s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě podávají žádost na Úřad práce v Havlíčkově Brodě).

Žádosti ke stažení: Žádost o doplatek na bydlení.pdf  Žádost o okamžitou mimořádnou pomoc.pdf  Žádost o příspěvek na živobytí.pdf