Dětská skupina Brodští broučci

Dětská skupina Brodští broučci je poskytována s pravidelným celodenním provozem péče o děti od dvou let do zahájení povinné školní docházky.

Podporujeme rozvoj dětí cestou přirozené výchovy, pokládáme základy učení, rozvíjíme zdravotní a sociální návyky na základě schopností dětí, jejich zájmů a potřeb. Péče o děti vždy odpovídá jejich věkovým a individuálním potřebám.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DĚTSKÉ SKUPINY

Provoz Dětské skupiny Brodští broučci bude přerušen v období letních prázdnin

od pondělí 3.7. do pátku 14.7.2023 a od pondělí 21.8. do čtvrtka 31.8.2023.

Důvodem přerušení provozu jsou organizační příčiny,
které byly projednány se zřizovatelem.

Činnost dětské skupiny Brodští broučci je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015450.

CÍLE

Hlavním cílem je zábavnou formou vést dítě a formovat jeho osobnost a tím u něj podpořit:

 • rozvoj fantazie, tvořivost, zvídavost, radost z učení,
 • rozvoj jemné i hrubé motoriky,
 • umění komunikace, spolupráce, tolerance,
 • samostatnost, zdravé sebevědomí, spontaneitu.

PROCES PŘIJETÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY

Informace o Dětské skupině Brodští broučci

Pro zájemce a veřejnost jsou k dispozici informace jednak zde na webových stránkách Oblastní charity Havlíčkův Brod, dále na sociálních sítích; nebo jsou prezentovány při akcích pro veřejnost. Bližší informace jsou podávány přímo pracovnicemi této skupiny.

Cílová skupina

Děti ve věku od věku dvou let do zahájení povinné školní docházky. Z důvodu věkové homogenity upřednostňujeme děti, které z důvodu věku nemají nárok na předškolní vzdělávání (předškolkové děti). Po individuální konzultaci přijímáme i děti se speciálními potřebami a děti mladší 2 let.

Žádost o přijetí dítěte do Dětské skupiny Brodští broučci

V případě zájmu o docházku dítěte do dětské skupiny je třeba vyplnit Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny, která je k dispozici níže nebo u pracovníků dětské skupiny na adrese: Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod (budova bývalé ZŠ Rubešova, 1. patro vpravo). Vyplněnou žádost předává rodič vedoucí pracovnici Dětské skupiny nebo jiné přítomné pečující osobě, od které dostanou bližší informace o chodu dětské skupiny. Vedoucí si žádost zaeviduje (datum podání žádosti, jméno dítěte) a posuzuje žádost dle podmínek a kritérií Provozního řádu a vnitřních pravidel, zda dítě spadá či nespadá do cílové skupiny péče:

 • v kladném případě telefonicky nebo osobně vyrozumí rodiče a řeší další potřebnou dokumentaci pro uzavření smlouvy. Zároveň si do evidence přijatých žádostí uvede informaci – přijetí.
 • o nepřijetí dítěte – telefonicky nebo osobně informuje vedoucí.

Podmínky a kritéria k přijetí

Podmínkou pro přijetí dítěte do dětské skupiny je:

 • Podání Žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny (ke stažení níže)
 • Prokazatelná vazba na trh práce: dokladem podle § 11, odst. 4 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je:
 1. pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče,
 2. dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu,
 3. dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce – krajské pobočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 4. dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
 • Doložení Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do Dětské skupiny Brodští broučci. Jedná se o potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dokument je ke stažení níže.

Další kritéria přijetí dítěte do dětské skupiny:

 1. Rozsah požadované služby (minimální rozsah je 5 hod./den)
 2. Věk dítěte od dvou let do zahájení povinné školní docházky. Z důvodu věkové homogenity upřednostňujeme děti, které z důvodu věku nemají nárok k předškolnímu vzdělávání (předškolkové děti). Po individuální konzultaci přijímáme i děti se speciálními potřebami ad ěti mladší 2 let.
 3. Věk dítěte vzhledem ke zbytku kolektivu z hlediska bezpečné péče
 4. Datum podání žádosti
 5. Bydliště na území města Havlíčkův Brod a jeho místních částech
 6. Sourozenec, který již dětskou skupinu navštěvuje

Smlouva o poskytování péče

V kladném případě a volné kapacitě ve skupině je uzavírána Smlouva o poskytování služby péče o dítě. Před podpisem této smlouvy rodič doloží potvrzení o vazbě na trh práce a Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Smlouvu o poskytování péče podepisuje rodič a vedoucí pracovník, který má pověření ve věci.

Při podpisu smlouvy je s rodičem řešen její obsah, vč. příloh. Jsou též zodpovídány případné nejasnosti a otázky. Rodič při této příležitosti předkládá vyplněný Evidenční list dítěte.  Významná je dále komunikace rodiny a pracovníků dětské skupiny, zejména v období prvních dní a týdnů.

Ukončení poskytování péče v dětské skupině

Bližší informace jsou na webových stránkách v dokumentu Smlouva o poskytování služby péče o dítě.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • vzájemná důvěra a respekt všech aktérů (dítě, rodiče, pečující osoby)
 • profesionalita
 • komunikace

JAK SLUŽBU POSKYTUJEME

Náš přístup vychází z filozofie rozličných pedagogických směrů a speciálních pedagogik. Základní kameny jsou dány následujícími přístupy: Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika a Lesní pedagogika. Děti vedeme k samostatnosti a důvěře v sebe sama. Učíme je úctě k životu, zdraví a pozitivnímu vztahu k přírodě a ke zvířatům. Vedeme je ke vzájemné úctě, respektu, solidaritě a spolupráci, k řešení konfliktů nenásilnou cestou a k životu v komunitě lidí. Pro děti vytváříme klidné a příjemné prostředí, ve kterém nastavujeme jednoduchá, ale pevná pravidla. Nepřetěžujeme dítě fyzicky ani psychicky, respektujeme jeho potřeby. Úzce spolupracujeme s rodinou a vytváříme podmínky pro zajištění provázanosti režimu dne, péče i výchovy mezi pečující osobou a rodinou. S dětmi pracujeme na základě stanoveného ročního plánu výchovy. Podrobnější informace ohledně plánu péče a výchovy dětí najdete níže.

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

Svačiny i oběd zajišťuje rodič, pitný režim je zajištěn poskytovatelem služby. Více informací najdete v Provozním řádu, který je k dispozici níže.

Služba je poskytována za částečnou úhradu dle platného Ceníku, který je k dispozici níže.

Rozsah služby je sjednáván ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě. Zde a v provozním řádu jsou uvedeny bližší podmínky (viz dokumenty níže).

KONTAKT

Dětská skupina Brodští Broučci
Adresa: Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod
(budova bývalé ZŠ Rubešova, 1. patro vpravo)
Tel.: 734 261 529, 731 514 747, e-mail: dsbroucci@charitahb.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

září - červen:                 pondělí - pátek: 6.30 - 15.30 
červenec - srpen:         pondělí - pátek: 7.00 - 15.00

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 330

DĚKUJEME!