Dětská skupina Brodští broučci

Dětská skupina Brodští broučci je služba s pravidelným celodenním provozem zajišťující péči pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Podporujeme rozvoj dětí cestou přirozené výchovy, pokládáme základy učení, rozvíjíme zdravotní a sociální návyky na základě schopností dětí, jejich zájmů a potřeb. Péče o děti vždy odpovídá jejich věkovým a individuálním potřebám.

Brodští broučci_publicita (2)_ořez

 

 

 

Cíle

Hlavním cílem je zábavnou formou vést dítě a formovat jeho osobnost a tím u něj podpořit:

  • rozvoj fantazie, tvořivost, zvídavost, radost z učení,
  • rozvoj jemné i hrubé motoriky,
  • umění komunikace, spolupráce, tolerance,
  • samostatnost, zdravé sebevědomí, spontaneitu.

Cílová skupina

Služba je poskytována dětem od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Podmínkou pro přijetí dítěte do dětské skupiny je:

Zásady poskytování služby

  • vzájemná důvěra a respekt všech aktérů (dítě, rodiče, pečující osoby)
  • profesionalita
  • komunikace

Jak službu poskytujeme

Náš přístup vychází z filozofie rozličných pedagogických směrů a speciálních pedagogik. Základní kameny jsou dány následujícími přístupy: Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika a Lesní pedagogika. Děti vedeme k samostatnosti a důvěře v sebe sama. Učíme je úctě k životu, zdraví a pozitivnímu vztahu k přírodě a k zvířatům. Vedeme je ke vzájemné úctě, respektu, solidaritě a spolupráci, k řešení konfliktů nenásilnou cestou a k životu v komunitě lidí. Pro děti vytváříme klidné a příjemné prostředí, ve kterém nastavujeme jednoduchá, ale pevná pravidla. Nepřetěžujeme dítě fyzicky ani psychicky, respektujeme jeho potřeby. Úzce spolupracujeme s rodinou a vytváříme podmínky pro zajištění organické provázanosti režimu dne, péče i výchovy mezi pečující osobou a rodinou. S dětmi pracujeme na základě stanoveného ročního plánu výchovy. Podrobnější informace ohledně plánu péče a výchovy dětí najdete pod tímto odkazem.

Stravování a pitný režim

Svačiny i oběd zajišťuje rodič, pitný režim je zajištěn poskytovatelem služby. Více informací najdete v Provozním řádu.

Úhrada nákladů za poskytované služby

Služba je poskytována za částečnou úhradu dle platného Ceníku.

Provozní doba

září–červen: pondělí–pátek: 6.30–15.30 hodin (mimo státní svátky)
červenec–srpen: pondělí–pátek: 7.00–15.00 hodin (mimo státní svátky)

Konkrétní den a režim docházky specifikují rodiče. V případě, že rodič určitý den nepožaduje poskytování služby, je povinen to oznámit poskytovateli minimálně 24 hodin předem.

Důležité dokumenty ke stažení

Ceník
Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny
Smlouva o poskytování služby péče o dítě
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Evidenční list dítěte
Provozní řád a vnitřní pravidla
Plán výchovy a péče o dítě
Hygienický a úklidový plán

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce:
zaměstnanec, student, účastník akreditovaného rekvalifikačního kurzu, nezaměstnaný aktivně hledající zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná

Kontaktní údaje

Dětská skupina Brodští Broučci
Jana Houlíková
, koordinátorka dětské skupiny
Alena Holá, DiS., pracovnice dětské skupiny
Adresa: Rubešovo náměstí 171, 580  01 Havlíčkův Brod
(budova bývalé ZŠ Rubešova, 1. patro vpravo)
Tel.: 734 261 529, e-mail: XkBET1~6LTprRb~lWaohTj

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Činnost dětské skupiny Brodští broučci je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015450.

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 330

DĚKUJEME!