eNCéčko - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

Posláním eNCéčka je poskytovat pomoc a podporu mládeži a dětem  v nepříznivé sociální situaci. Do nabídky eNCéčka pro dospívající (věk od 10 do 21 let) patří rozhovory na nejrůznější témata, poradenství, poskytování informací, doučování případně doprovod (např. na úřady). Služby jsou zdarma, je možné je využívat anonymně. Důraz se klade na dobrovolnost ze strany dospívajících, individuální přístup a dodržování práv uživatelů. Uživatelé dodržují minimální pravidla. Například se nemohou chovat tak, aby sebe nebo okolí ohrožovali.

Poslání

Posláním eNCéčka je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve věku od 10 do 21 let, kteří se pohybují ve Světlé nad Sázavou. Mají omezující životní podmínky, dostávají se pro svůj životní styl do konfliktu se společností či se nemohou zapojit do standardních volnočasových aktivit tak, aby mohly žít jako jejich vrstevníci, zvládly školu, našly si práci, naučily se navazovat a udržet si běžné sociální vztahy.

thumbnail_Únor v eNCéčku

Zásady poskytování sociální služby

 • Nízkoprahovost - Služba je poskytována způsobem, který se snaží klást důraz na maximální dostupnost ve snaze odstranit překážky, které by bránily klientovi službu vyhledat a využít její nabídky.
 • Anonymita - Služba je poskytována anonymně. To znamená, že je o klientovi vedená dokumentace pod přezdívkou, aby jej nebylo možno identifikovat.
 • Individuální přístup - K samotným klientům i jejich problémům je přistupováno individuálně. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, kdy je snaha přizpůsobit řešení jejich situaci, nikoli nastavením paušalizujících opatření.
 • Samostatnost - Je kladen důraz na samostatnost klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace, především není poskytována pomoc v něčem, co klient zvládne sám.
 • Respekt - Osoby z okruhu osob využívají službu dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí v souladu se svými zájmy a potřebami. Pracovníci respektují klientovo rozhodnutí o způsobu řešení své situace, a to i rozhodnutí situaci neřešit.
 • Mlčenlivost - Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí. To znamená, že vše co se pracovník v rámci práce s klientem dozví, podléhá mlčenlivosti, až na případy, na které se vztahuje oznamovací povinnost.
 • Aktivizace - Pracovníci na klienty působí tak, aby svoji situaci řešili aktivně, motivují je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace.
 • Týmovost - Pracovní tým vystupuje jednotně, kdy se všichni pracovníci řídí stejnými pravidly.
 • Partnerský přístup - Je kladen důraz na rovné postavení pracovníků a klientů, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Stejnými zásadami se pracovníci řídí i při práci v terénu.

Cíle

Cílem eNCéčka je klient, který:

 • má sociální schopnosti a dovednosti jako jeho vrstevníci,
 • má kamarády mezi vrstevníky, má rodinné a jiné běžné sociální vztahy a běžně využívá kroužky jako jeho vrstevníci,
 • zná rizika a orientuje se v oblasti trestné činnosti, návykových látek a sexuálního života,
 • zlepšil známky, nepropadl, dokončil základní školu, učňovský či maturitní obor,
 • je po dosažení 15 let schopen najít si a udržet si brigádu či práci.

Cílová skupina

Okruh osob tvoří dospívající ve věku od 10 do dosažení 21 let, kteří se pohybují ve Světlé nad Sázavou. Jedná se o osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají omezující životní podmínky nebo se pro svůj životní styl dostávají do konfliktu se společností a přitom nemají nikoho, kdo by jim s řešením této situace mohl pomoci.

Služba je poskytována tomu, kdo je schopen porozumět rozsahu a účelu smlouvy o poskytnutí sociální služby eNCéčka..

Kontakt

Bc. Romana Šťastná, vedoucí služby
Adresa: Sázavská 598, 582  91 Světlá nad Sázavou
Tel.: 563 432 433, 777 736 040, e-mail: encecko@charitahb.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 55

DĚKUJEME!