eNCéčko - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

eNCéčko poskytuje pomoc a podporu mládeži a dětem v nepříznivé sociální situaci. Do nabídky eNCéčka pro dospívající (věk od 10 do 21 let) patří rozhovory na nejrůznější témata, poradenství, poskytování informací, doučování, případně doprovod (např. na úřady). Služby jsou zdarma, je možné je využívat anonymně. Důraz se klade na dobrovolnost ze strany dětí a dospívajících, individuální přístup a dodržování práv uživatelů. Uživatelé dodržují minimální pravidla. Například se nemohou chovat tak, aby ohrožovali sebe nebo své okolí.

Poslání

Posláním eNCéčka je poskytovat pomoc a podporu mládeži a dětem pohybujícím se ve Světlé nad Sázavou, které se nachází v situaci, se kterou si sami nevědí rady.  Pro svůj životní styl se dostávají do konfliktu se společností či se nemohou zapojit do standardních volnočasových aktivit tak, aby mohli žít jako jejich vrstevníci. Dokončit školu, najít si práci, naučit se navazovat a udržet si běžné sociální vztahy.

Provozní doba

Den Provozní doba Individuální rozhovory Klub Terénní práce
Pondělí 8:30 - 17:00 12:00 - 13:00 13:00 - 17:00  
Úterý 9:30 - 18:00 12:00 - 13:00 13:00 - 18:00  
Středa 7:00 - 15:30   12:00 - 15:30 15:30 - 18:00
Čtvrtek 9:30 - 18:00 12:00 - 13:00 13:00 - 18:00  
Pátek 7:00 - 15:30   12:00 - 15:30  

1 Pouze za příznivého počasí.

Prázdninová otevírací doba

Prázdninová otevírací doba vztahuje na letní a jarní prázdniny. Letos mimořádně již od 22. 5. 2023

Prázdninová provozní doba se vztahuje na jarní a letní prázdniny

Den Provozní doba Individuální rozhovory Klub Terénní práce1
Pondělí 8:00 - 16:30 10:30 - 11:30 12:30 - 16:30 12:30 - 16:30
Úterý 8:00 - 16:30 10:30 - 11:30 12:30 - 16:30 12:30 - 16:30
Středa 7:00 - 15:30   12:30 - 15:30  
Čtvrtek 8:00 - 16:30 10:30 - 11:30 12:30 - 16:30 12:30 - 16:30
Pátek 7:00 - 15:30   12:30 - 15:30  

1 Pouze za příznivého počasí.

Květen v eNCéčku

Zásady poskytování sociální služby

 • Nízkoprahovost

  Služba je poskytována způsobem, který se snaží klást důraz na maximální dostupnost ve snaze odstranit překážky, které by bránily klientovi službu vyhledat a využít její nabídky.

 • Anonymita

  Služba je poskytována anonymně. To znamená, že je o klientovi vedená dokumentace pod přezdívkou nebo jménem, aby jej nebylo možno identifikovat. Klient si sám zvolí, jaké oslovení je pro něj vyhovující. Pracovníci klientovo přání respektují a oslovují ho tak, jak si přeje.

 • Individuální přístup

  K samotným klientům i jejich problémům je přistupováno individuálně. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, kdy je snaha přizpůsobit řešení jejich situaci, nikoli nastavením paušalizujících opatření.

 • Samostatnost

  Pracovníci klienta podporují v samostatnosti při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Není poskytována pomoc v něčem, co klient zvládne sám.

 • Mlčenlivost

  Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí. To znamená, že vše, co se pracovník v rámci práce s klientem dozví, podléhá mlčenlivosti, až na případy, na které se vztahuje oznamovací povinnost.

 • Aktivizace

  Pracovníci na klienty působí tak, aby svoji situaci řešili aktivně, motivují je k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace.

 • Týmovost

  Pracovní tým vystupuje jednotně, kdy se všichni pracovníci řídí stejnými pravidly.

 • Partnerský přístup

  Je kladen důraz na rovné postavení pracovníků a klientů, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

  Stejnými zásadami se pracovníci řídí i při práci v terénu.

Cíle

Cílem eNCéčka je klient, který:

 1. má sociální schopnosti a dovednosti jako jeho vrstevníci,
 2. má kamarády mezi vrstevníky, má rodinné a jiné běžné sociální vztahy a běžně využívá kroužky jako jeho vrstevníci,
 3. zná rizika a orientuje se v problematice trestné činnosti, návykových látek a sexuálního života
 4. si zlepšil známky, nepropadl, důsledně se připravoval v průběhu základní či střední školy
 5. je schopen zajistit si brigádu či práci.

Cílová skupina

Okruh osob eNCéčka tvoří děti a mládež ve věku od 10 let do dosažení věku 21 let pohybující se ve Světlé nad Sázavou.  Jedná se o osoby, které se nacházejí v situaci, se kterou si sami nevědí rady, mají ztížené životní podmínky nebo se pro svůj životní styl dostávají do konfliktu se společností, a přitom nemají nikoho, kdo by jim s řešením této situace mohl pomoci. Služba je poskytována tomu, kdo je schopen porozumět rozsahu a účelu smlouvy o poskytnutí sociální služby eNCéčka.

Kontakt

Bc. Romana Šťastná, vedoucí služby
Adresa: Sázavská 598, 582  91 Světlá nad Sázavou
Tel.: 563 432 433, 777 736 040, e-mail: encecko@charitahb.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 55

DĚKUJEME!