Nízkoprahový klub BAN!

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), ve které pracovníci zdarma poskytují dětem a mládeži pomoc v nepříznivých situacích. Dále formou prevence usilují o to, aby mladí lidé nepříznivé situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik svého chování. Nízkoprahovost je způsob poskytování sociální služby. Aby mohli dospívající ve věku od 8 do 20 let využívat tyto služby, musí splnit pouze minimální nároky. NC

Poslání

Posláním Nízkoprahového klubu BAN! je poskytovat v Havlíčkově Brodě sociální službu pro děti a mládež nacházející se v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou takovou situací ohroženy. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například při řešení potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Cíle

 • Uživatel, který tráví smysluplně svůj volný čas.
 •  Uživatel, který získal informace o rizikovém způsobu života a je schopen předejít dopadům svého jednání nebo je zmírnit.
 • Uživatel, který se orientuje v různých konfliktních situacích a má přehled ve vztazích s rodinou a dalšími lidmi ze svého blízkého okolí.
 •  Uživatel, který získal nové znalosti, dovednosti a schopnosti podporující jeho samostatnost.
 •  Uživatel, který dokončil studium.
 •  Uživatel starší 15 let je schopný si najít brigádu nebo práci a udržet si ji.

Cílové skupiny

Služba je poskytována dětem a mládeži od dosažení 8 let po dovršení 20 let věku. Jedná se o osobu, kterou ohrožuje její nepříznivá situace nebo způsob života a chce ji řešit:

 • dělá něco rizikového, např. svým chováním se může dostat nebo se dostal do konfliktu se zákonem, rodinou, školou, přáteli;
 • nachází se ve složité nebo nepříznivé situaci, např. tráví svůj čas neorganizovaně s negativním dopadem, překonává náročné změny v životě;
 • pohybuje se v prostředí, které ji negativně ovlivňuje, např. se dostává do kontaktu s lidmi, kteří se chovají rizikově, má nepříznivé podmínky doma.

Služba je poskytována tomu, kdo je schopen se domluvit na jejím průběhu, dorozumět se v českém jazyce a je ochotný povídat si nejen o své nepříznivé situaci s pracovníky. Služba je určena těm, kteří se vyskytují v Havlíčkově Brodě a spádových obcích.

Kapacita zařízení

Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování sociální služby je 20 uživatelů při skupinové práci, 1 při práci individuální.

Okamžitá kapacita terénní formy poskytování sociální služby je taktéž 20 uživatelů při skupinové práci a jeden při práci individuální.

Zásady poskytování sociální služby

 • Respekt – bereme ohled na potřeby, přání, rozhodnutí a jedinečnost každého uživatele.
 • Partnerský přístup – nad nikoho se nepovyšujeme, nikoho neponižujeme. Službu poskytujeme všem bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání či vzdělání apod.
 • Otevřenost – říkáme jim, že se na nás mohou s čímkoliv obrátit. Jsme otevřeni veškeré komunikaci nad situacemi, které se udály nebo které řeší.
 • Týmová práce – společně konzultujeme a podílíme se na řešení situací klientů, spolupracujeme, dáváme si zpětnou vazbu a jsme pod supervizním vedením.
 • Individuální přístup – s každým uživatelem jednotlivě řešíme jeho nepříznivou situaci podle jeho schopností, možností a potřeb. Společně

Provozní doba nízkoprahového klubu

Pracovní a provozní doba během roku (v konzultačních hodinách je vyhrazený prostor pro vedení individuálních rozhovorů a věnování se přípravě do školy): 

Prázdninová otevírací doba - ZELENÁ

Kontaktní údaje

Bc. Karel Kolář, vedoucí služby
Adresa: Rubešovo nám. 171, 580  01 Havlíčkův Brod, (bývalá ZŠ Rubešova, budova AZ centra, vchod od parku)
Tel.: 561 110  044, 737 223 898 e-mail: X8AjGK7%WkvDR664Ys

Najdete nás na facebooku a instagramu         fb-logo      https___blogs-images.forbes.com_joresablount_files_2019_08_unnamed-1200x1191

Pravidla a podmínky služby ke stažení

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 56

DĚKUJEME!