Nízkoprahový klub BAN!

Nízkoprahový klub BAN! poskytuje sociální službu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence, která se zaměřuje na snižování rizik vyplývajících z životní situace nebo životního stylu mladých lidí.

Služba je poskytována na principu nízkoprahovosti, to znamená, že se snaží být co nejpřístupnější (je poskytována zdarma, je možné ji využívat anonymně, v odpoledních hodinách, není třeba pravidelná docházka - klienti mohou v rámci naší otevírací doby přicházet a odcházet podle svého uvážení a sami se rozhodnout, jakým způsobem čas v klubu stráví, o návštěvnících klubu pracovníci nesdělují žádné informace bez předchozího souhlasu). Za stejných podmínek se mohou klienti účastnit/neúčastnit aktivit, které vytváří pracovníci při práci v terénu. Podmínkou pro využívání služby je ochota dodržovat domluvená pravidla.

POSLÁNÍ

Posláním Nízkoprahového klubu BAN! je pomoc mladým lidem v Havlíčkově Brodě a okolí ve věku 8-20 let, kteří prožívají situace spojené s dospíváním, ve kterých si nevědí rady, rizikově se chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují při řešení jejich potíží a snaží se o jejich zapojení do společnosti.

Oblasti, na které se služba zaměřuje u cílové skupiny:

 • Volný čas – smysluplnost, nemožnost využívání běžných volnočasových aktivit, časté trávení výhradně ve virtuálním světě
 • Vrstevníci – nové vztahy, udržení kontaktu, rozdílnosti mezi vrstevníky, zařazení se do skupiny, řešení konfliktů
 • Rodina – vztahy v rodině, spolupráce s rodiči, domácí násilí
 • Partnerské vztahy – informovanost ve vztazích a sexu, partnerské soužití, řešení konfliktů
 • Škola – kázeňské přestupky, špatné známky, šikana, volba školy
 • Osobní – vnitřní konflikty, životní hodnoty, poznávání sama sebe, životní styl, rasismus a xenofobie
 • Závislosti – drogy, cigarety, hazard, internet, hry, odvykání
 • Konflikty se zákonem – krádeže, vandalismus, klient jako pachatel, klient jako oběť, dohled Orgánu sociálně právní ochrany dětí
 • Samostatnost – hledání zaměstnání, zajištění dokladů, vyřízení běžných věcí

V některých případech nemůžeme službu nabídnout lidem, kteří:

 • Potřebují pomoc jiné služby
  • závislí lidé, kteří pro svou závislost nemohou využít služby NZDM,
  • duševně nemocní s akutními projevy nemoci,
 • Nemají či nechtějí řešit žádný problém a chtějí klub využívat pouze pro zábavu.

Služba je určena těm, kteří se vyskytují v Havlíčkově Brodě a spádových obcích.

CÍLE

Cílem služby je nabízet mladým lidem prostor, pomoc a podporu pro zvládání obtížných situací, zapojení se do skupin s vrstevníky a rozvoji jejich nápadů a dovedností.

Cílem práce jsou změny v životě mladého člověka, které se projeví tím, že:

 • tráví smysluplně svůj volný čas,
 • získá informace o rizikovém způsobu života a je schopen předejít dopadům svého jednání nebo je zmírnit,
 • ví, jak řešit spory, jak fungovat ve vztazích s rodinou a dalšími lidmi ze svého blízkého okolí. Dokáže je navazovat a udržovat,
 • získá nové znalosti, dovednosti a schopnosti podporující jeho samostatnost (např. zajištění občanského průkazu, přihlášení na školu aj.),
 • je schopný se připravovat na školní výuku, je schopný si najít brigádu nebo práci a udržet si ji.  

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je poskytována mladým lidem od 8 let do 20 let, kteří prožívají situace spojené s dospíváním, ve kterých si nevědí rady, chovají se rizikově nebo jsou takovým chováním ohroženi.

Cílovou skupinou Nízkoprahového klubu BAN! jsou zejména lidé, kteří:

 • nemají řádně vyplněný volný čas a neví, jak s ním naložit. Díky tomu mohou být ohroženi rizikovým chováním (drogy, závislosti na telefonu, internetu apod.),
 • pochází z nestabilního rodinného zázemí, díky kterému jim není poskytnuta dostatečná ochrana a prostor pro rozvoj,
 • jsou pod dohledem Orgánu sociálně právní ochrany dětí, či probační a mediační služby, případně jiní mladí pachatelé,
 • mají potíže s konflikty a jinými spory, neumí je řešit nebo se v nich orientovat či udržet. Potýkají se s projevy rasismu a xenofobie,
 • nemají dostatečné dovednosti či znalosti, aby mohli samostatně fungovat (např. zajištění občanského průkazu, přihlášení na školu aj.),
 • mají potíže ve škole a přípravou do školy, včetně základních návyků, jako je chystání si pomůcek na další den,
 • chtějí mít práci či brigádu, ale nemohou, nebo neví, jak si ji najít a udržet,

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Respekt – bereme ohled na potřeby, přání, rozhodnutí a jedinečnost každého uživatele.
 • Férový přístup – nad nikoho se nepovyšujeme, nikoho neponižujeme. Službu poskytujeme všem bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání či vzdělání apod.
 • Jsme tu pro tebe – říkáme jim, že se na nás mohou s čímkoliv obrátit. Jsme otevřeni veškeré  komunikaci nad situacemi, které se udály nebo které řeší.
 • Týmová práce – společně konzultujeme a podílíme se na řešení situací klientů, spolupracujeme, dáváme si zpětnou vazbu a jsme pod supervizním vedením.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Bc. Karel Kolář, vedoucí služby
Adresa: Rubešovo nám. 171, 580  01 Havlíčkův Brod, (bývalá ZŠ Rubešova, budova AZ centra, vchod od parku)
Tel.: 561 110  044, 737 223 898 e-mail: ban@charitahb.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 56

DĚKUJEME!