Centrum sociálních služeb Petrklíč

Stacionář Petrklíč vznikl v roce 2002 a impulzem pro jeho vznik byl požadavek ze strany rodičů dětí s handicapem. V roce 2015 se zařízení přejmenovalo na Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho cílová skupina se rozšířila. Sociální službu poskytujeme osobám ve věku od tří let s neomezenou horní hranicí každý všední den od 7.00 do 16.00 hodin. V tuto dobu mohou u nás senioři a lidé se zdravotním postižením rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a dovednosti, aby byli co nejvíce soběstační a mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Stacionář funguje od roku 2016 v nových prostorách na adrese Barborka 1324 v Ledči nad Sázavou. Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho aktivity jsou podporovány z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou. 

Stavba stacionáře byla podpořena logo EU

Poslání Centrum sociálních služeb Petrklíč

Posláním Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou je poskytovat sociální služby jednak dětem, mládeži, dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, aby se mohli maximálně osamostatnit a co nejvíce se způsobem života přiblížit svým vrstevníkům, a jednak seniorům se sníženou soběstačností udržovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Cíle

Cílem poskytování služby je uživatel, který:

 • díky získaným nebo udrženým schopnostem a dovednostem zůstává ve svém přirozeném prostředí,
 • rozvinul, nebo alespoň udržel své schopnosti, zejména v oblasti péče o vlastní osobu,
 • má zajištěnou potřebnou péči,
 • má navázané nebo je schopen navázat mezilidské vztahy.

Cílová skupina

Centrum sociálních služeb Petrklíč poskytuje službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo lehkého, středního, těžkého i hlubokého zdravotního postižení (mentální, tělesné a kombinované postižení) ve věku od 3 let s neomezenou horní hranicí převážně z Ledče nad Sázavou a okolí.

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Centrum sociálních služeb Petrklíč má stanovenou okamžitou kapacitu 35 uživatelů.

Zásady poskytování sociální služby

 • Úcta k člověku – Pracovníci dodržují společenské zásady při jednání s uživatelem a dbají na dodržování soukromí uživatelů, zejména při osobní hygieně.
 • Partnerský přístup – Pracovníci a uživatelé jsou při poskytování služby v rovnocenném postavení. Pracovníci uživatele neponižují, respektují jeho názory a rozhodnutí.
 • Přiměřené riziko – Umožňujeme na základě vlastního rozhodnutí prožívat běžné situace.
 • Týmový způsob práce – Pracovníci se vzájemně zastupují, dodržují dojednaný postup a zásady poskytování služby.

Finanční spoluúčast uživatele na službě

Služba je poskytována za úhradu, viz Úhradník služeb.

Provozní doba

Provozní doba zařízení je od pondělí do pátku od 7.00 do 16.00 hodin.

Kontaktní údaje

Mgr. Miroslav Sklenář, vedoucí zařízení
Adresa: Barborka 1324, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 569 731 557, 777 736 067, e-mail: c.qy_1~4_.GB1-~9VX~mYZhaa8ulO1p

Petra Vídeňská, DiS., sociální pracovnice
Tel.: 731 604 798, e-mail: %hph63jj6evmQOQ938Es-Z.8T-M

Najdete nás na facebooku     fb-logo  

PODPORIL_KV_240x80
Projekt je podpořen z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou  Ledeč n. Sázavou

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 80
DĚKUJEME!