Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou

Sociálně terapeutické dílny fungují v rodinném domě na adrese Pivovarská 1223 v Ledči nad Sázavou. U domu je zahrada, která se využívá pro pracovní terapeutické činnosti.Sociální službu mohou využít lidé z Ledče nad Sázavou a z okolí v okruhu do 30 km. Uživateli jsou osoby s lehkým nebo středním mentálním postižením, se sníženou soběstačností z dvodu zdravotního postižení - s přidruženým tělesným nebo s kombinovaným postižením, kteří nejsou z tohoto důvodu umístnitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. V sociálně terapeutické dílně pracují v několika dílnách - v gastronomické a obslužné, v šicí a textilní dílně, v zahradnické, v tvořivé a v keramické.

Výrobky, které v dílnách vzniknou, se následně prodávají na několika prodejních místech - na ledečsku a humpolecku, dále jsou prezentovány na nejrůznějších prodejních výstavách a trzích.

Sociálně terapeutické dílny patří mezi ambuantní služby. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora, zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná se o rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, získávání, osvojování a upevňování motorických, pracovních a sociálních návyků a daří se začleňování mezi majoritní společnost. Při poskytování sociální služby je kladen důraz na rovnocenný a partnerský vztah mezi uživatelem a zaměstnancem. Nechybí ani individuální přístup, týmovost a podpora motivace každého uživatele. Sociální služba je poskytována zdarma. Uživatelé hradí pouze fakulativní služby - za dopravu (do zařízení a zpět domů) a za stravu.

Službu Sociálně terapeutické dílny poskytujeme celoročně, s výjimkou státem uznaných svátku a období mezi vánočními svátky a Novým rokem. Provozní doba zařízení je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin.

Rekonstrukce socilně terapeutické dílny Ledeč nad Sázavou je spolufinancována Integrovaným regionálním operačním programem - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID – 19 Registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016953. 

Děkujeme za podporu!

 

EU_logo_misti_rozvoj

 

Poslání

Posláním Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou je podpořit dospělé lidi s mentálním, tělesným, nebo kombinovaným postižením v získání, osvojení a upevnění jejich motorických, sociálních a pracovních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná se o dlouhodobé a pravidelné rozvíjení jejich dovedností pro to, aby mohli zažít pocit smysluplnosti a aby, pokud možno, mohli časem vstoupit na chráněný, v ideálním případě na otevřený, trh práce.

Působnost

Sociálně terapeutická dílna je určena lidem z Ledče nad Sázavou a z okolí v okruhu do 30 km.

Cíle

Cílem je uživatel, který:

 •  má základy sociálních dovedností a návyků,
 •  se dokáže domluvit při běžné komunikaci i při komunikaci na pracovišti,  
 •  je schopný plnit pracovní povinnosti,
 •  umí vyhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu,
 •  zvládá péči o svoji osobu a vnější vzhled,
 •  je schopný navazovat kontakty s vrstevníky a se zaměstnanci na pracovišti. 

Cílové skupiny

Je pro osoby ve věku od 15 do 80 let, které mají mentální, tělesné, smyslové nebo kombinované postižení a zároveň jsou v nepříznivé sociální situaci, kvůli které se nemohou bez pomoci druhých dostat na chráněný nebo otevřený trh práce.

Službu Sociálně terapeutické dílny jsme schopni poskytnout také:

 • osobám s vadami sluchu, které dokáží komunikovat odezíráním a zvládají se domluvit jiným, pro zaměstnance srozumitelným, způsobem,
 • osobám s vadami zraku, které se zvládnou samostatně pohybovat a orientovat v domě i po schodech a mohou číst texty v běžném nebo ve zvětšeném písmu. Nevidomým osobám, které potřebují písemnou komunikaci v Braillově písmu, nejsme schopni službu poskytnout.

Vzhledem k částečné bariérovosti dílen se osoby na invalidním vozíku nemohou pohybovat ve všech prostorách budovy. V případě zájmu mají možnost využívat přízemní prostory budovy určené pro uživatele a zahradu.

Co nabízíme

Základní činnosti poskytované služby (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb.):

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy 
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních návyků a dovedností

Základní činnosti jsou poskytovány zdarma s výjimkou základní činnosti – poskytnutí stravy poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb. Fakultativní činnosti, pokud je uživatel má zájem využít, jsou zpoplatněny.  

Maximální okamžitá kapacita je 8 uživatelů.

Zásady poskytování sociální služby

 • Rovnost – pracovníci vždy přistupují k uživatelům při řešení různých situací podle jednotných pravidel tak, aby nedošlo ke zvýhodnění jednoho člověka oproti druhému.
 • Partnerský přístup – pracovníci se nikdy nepovyšují ani neponižují ve vztahu k uživatelům, vytváří rovné pracovní vztahy. 
 • Týmovost – to, co jeden zaměstnanec nedovolí, nepovolí druhý zaměstnanec a naopak. Zaměstnanci si pravidelně předávají informace o uživatelích služby a domlouvají se na stejném pracovním postupu k jednotlivým uživatelům ve vztahu k řešení jejich nepříznivé situace, se kterou se uživatel na nás obrací.
 • Individuální přístup – k uživateli se přistupuje individuálně podle jeho očekávání, možností, schopností, potřeb, přání, znalostí a aktuálního zdravotního stavu. Pracuje se s ním na základě sjednaného individuálního průběhu služby, dohodnutého za účelem řešení nepříznivé sociální situace uživatele.  
 • Motivace – každý uživatel je zapojován do základních činností s důrazem na jeho motivaci. Při jednání se zájemcem nebo uživatelem se zjišťují zdroje motivace a pomocí nich se následně sjednává individuální průběh služby. Dále se k motivaci často používá pochvala, povzbuzení, vyzdvižení úspěchu. Pokud se něco podaří, je zdůrazněn pocit užitečnosti, je poukázáno na silné stránky, správně provedenou práci, dobře zhotovený výrobek či poskytnutou službu. Snahou je tímto způsobem uživatelům zvyšovat sebevědomí a motivovat je k získávání nových dovedností, zlepšování pracovních činností a výkonů.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 88

DĚKUJEME!

Jana Koubková, DiS., vedoucí zařízení
Adresa: Pivovarská 1223,

584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 569 420 355, 731 604 786,

e-mail: soc.ter.dilna@charitahb.cz