Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou

Dílna funguje v rodinném domě na adrese Pivovarská 1223 v Ledči nad Sázavou. U domu je zahraterapieda, která se využívá pro pracovní terapeutické činnosti. Klienti – osoby s lehkým nebo středním mentálním postižením, se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení – s přidruženou tělesnou vadou nebo s kombinovaným postižením tady pracují v několika dílnách – v gastronomické, v šicí a textilní dílně, v zahradnické, v tvořivé a od roku 2019 také v keramické. Své výrobky pak prodávají na nejrůznějších výstavách nebo trzích, kde si je můžete zakoupit a podpořit jejich činnost.

Sociálně terapeutická dílna je sociální službou dle zákona č.108/2006 Sb.§ 67. Jde o zařízení, které poskytuje ambulantní služby. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím různých činností, usilujeme o rozvoj samostatnosti a soběstačnosti. Snažíme se o upevňování jejich praktických a sociálních návyků a začleňování této skupiny mezi majoritní společnost. Při poskytování služby klademe důraz na partnerský a rovnocenný vztah mezi uživatelem a zaměstnancem. Respektujeme uživatelovy individuální potřeby. Poskytujeme služby handicapovaným lidem z Ledče nad do Sázavou a okolí do 30 km. Služba je poskytována zdarma, uživatelé hradí pouze fakultativní služby, tedy za dopavu do zařízení a zpět domů nebo například výlety a exkurze.

Poslání

Posláním Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou je podpořit dospělé lidi s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením v získání, osvojení a upevnění jejich motorických, sociálních a pracovních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná se o dlouhodobé a pravidelné rozvíjení jejich dovedností pro to, aby mohli zažít pocit smysluplnosti a aby, pokud možno, mohli časem vstoupit na chráněný, v ideálním případě na otevřený, trh práce.

Působnost

Sociálně terapeutická dílna je určena lidem z Ledče nad Sázavou a z okolí v okruhu do 30 km.

Cíle

Cílem je uživatel, který:

 •  má základy sociálních dovedností a návyků,
 •  se dokáže domluvit při běžné komunikaci i při komunikaci na pracovišti,  
 •  je schopný plnit pracovní povinnosti,
 •  umí vyhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu,
 •  zvládá péči o svoji osobu a vnější vzhled,
 •  je schopný navazovat kontakty s vrstevníky a se zaměstnanci na pracovišti. 

Cílové skupiny

Je pro osoby ve věku od 18 do 62 let, které mají mentální, tělesné, smyslové nebo kombinované postižení a zároveň jsou v nepříznivé sociální situaci, kvůli které se nemohou bez pomoci druhých dostat na chráněný nebo otevřený trh práce.

Službu Sociálně terapeutické dílny jsme schopni poskytnout také:

 • osobám s vadami sluchu, které dokáží komunikovat odezíráním a zvládají se domluvit jiným, pro zaměstnance srozumitelným, způsobem,
 • osobám s vadami zraku, které se zvládnou samostatně pohybovat a orientovat v domě i po schodech a mohou číst texty v běžném nebo ve zvětšeném písmu. Nevidomým osobám, které potřebují písemnou komunikaci v Braillově písmu, nejsme schopni službu poskytnout.

Vzhledem k částečné bariérovosti dílen se osoby na invalidním vozíku nemohou pohybovat ve všech prostorách budovy. V případě zájmu mají možnost využívat přízemní prostory budovy určené pro uživatele a zahradu.

Co nabízíme

Základní činnosti poskytované služby (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb.):

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy 
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních návyků a dovedností

Základní činnosti jsou poskytovány zdarma s výjimkou základní činnosti – poskytnutí stravy poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb. Fakultativní činnosti, pokud je uživatel má zájem využít, jsou zpoplatněny.  

Maximální okamžitá kapacita je 8 uživatelů.

Zásady poskytování sociální služby

 • Rovnost – pracovníci vždy přistupují k uživatelům při řešení různých situací podle jednotných pravidel tak, aby nedošlo ke zvýhodnění jednoho člověka oproti druhému.
 • Partnerský přístup – pracovníci se nikdy nepovyšují ani neponižují ve vztahu k uživatelům, vytváří rovné pracovní vztahy. 
 • Týmovost – to, co jeden zaměstnanec nedovolí, nepovolí druhý zaměstnanec a naopak. Zaměstnanci si pravidelně předávají informace o uživatelích služby a domlouvají se na stejném pracovním postupu k jednotlivým uživatelům ve vztahu k řešení jejich nepříznivé situace, se kterou se uživatel na nás obrací.
 • Individuální přístup – k uživateli se přistupuje individuálně podle jeho očekávání, možností, schopností, potřeb, přání, znalostí a aktuálního zdravotního stavu. Pracuje se s ním na základě sjednaného individuálního průběhu služby, dohodnutého za účelem řešení nepříznivé sociální situace uživatele.  
 • Motivace – každý uživatel je zapojován do základních činností s důrazem na jeho motivaci. Při jednání se zájemcem nebo uživatelem se zjišťují zdroje motivace a pomocí nich se následně sjednává individuální průběh služby. Dále se k motivaci často používá pochvala, povzbuzení, vyzdvižení úspěchu. Pokud se něco podaří, je zdůrazněn pocit užitečnosti, je poukázáno na silné stránky, správně provedenou práci, dobře zhotovený výrobek či poskytnutou službu. Snahou je tímto způsobem uživatelům zvyšovat sebevědomí a motivovat je k získávání nových dovedností, zlepšování pracovních činností a výkonů.

Provozní doba

Službu Sociálně terapeutické dílny poskytujeme celoročně, s výjimkou státem uznaných svátku a období mezi vánočními svátky a Novým rokem. Provozní doba zařízení je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin.

Kontaktní údaje

Jana Koubková, DiS., vedoucí zařízení
Adresa: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 569 420 355, 731 604 786, e-mail: %hph-3h4ZbyxRYUSYanBZd5%X5pJ

PODPORIL_KV_240x80

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 88
DĚKUJEME!