Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou

Co je to sociálně terapeutická dílna?

Sociálně terapeutické dílny jsou (dle § 67 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Rekonstrukce socilně terapeutické dílny Ledeč nad Sázavou je spolufinancována Integrovaným regionálním operačním programem - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID – 19 Registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016953. 

Děkujeme za podporu!

 

EU_logo_misti_rozvoj

 

Služba nabízí základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou

Sociálně terapeutická dílna je určena lidem z Ledče nad Sázavou a z okolí v okruhu do 30 km. Je pro osoby ve věku od 15 do 80 let, které mají mentální, tělesné nebo kombinované postižení a zároveň jsou v nepříznivé sociální situaci, kvůli které se nemohou bez pomoci druhých dostat na chráněný nebo otevřený trh práce.

Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženými vadami tělesnými, smyslovými nebo duševními mimo osoby plně neslyšící, nevidomé a s potřebou komunikace pomocí Braillova písma. 

Sociálně terapeutická dílna nabízí pracovní terapeutické činnosti:

 • Gastronomická dílna
 • Šicí a textilní dílna
 • Zahradnická dílna
 • Tvořivá dílna
 • Keramická dílna

Výrobky, které v dílnách vzniknou, se následně prodávají na několika prodejních místech - na ledečsku, humpolecku a poličsku. Dále v některých charitních střediscích Oblastní charity Havlíčkův Brod. A v neposlední řadě jsou prezentovány na prodejních výstavách, trzích a různých dalších akcích.

Posláním Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou je podpořit osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením v získání, osvojení a upevnění jejich motorických, sociálních a pracovních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná se o dlouhodobé a pravidelné rozvíjení jejich dovedností pro to, aby mohli zažít pocit smysluplnosti a aby, pokud možno, mohli časem vstoupit na chráněný, v ideálním případě na otevřený trh práce.

Služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována celoročně, s výjimkou státem uznaných svátku a období mezi vánočními svátky a Novým rokem. Provozní doba zařízení je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin. Maximální denní kapacita je 6 uživatelů.

Služba Sociálně terapeutické dílny je po dobu rekonstrukce domu na adrese Pivovarská 1223, Ledeč nad Sázavou poskytována na adrese Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou.

Poslání

Posláním Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou je podpořit osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením v získání, osvojení a upevnění jejich motorických, sociálních a pracovních dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jedná se o dlouhodobé a pravidelné rozvíjení jejich dovedností pro to, aby mohli zažít pocit smysluplnosti a aby, pokud možno, mohli časem vstoupit na chráněný, v ideálním případě na otevřený trh práce.

Působnost

Sociálně terapeutická dílna je určena lidem z Ledče nad Sázavou a z okolí v okruhu do 30 km.

Cíle

Cílem je uživatel, který:

 • má základy sociálních dovedností a návyků,
 • se dokáže domluvit při běžné komunikaci i při komunikaci na pracovišti,  
 • je schopný plnit pracovní povinnosti,
 • umí vyhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu,
 • zvládá péči o svoji osobu a vnější vzhled,
 • je schopný navazovat kontakty s vrstevníky a se zaměstnanci na pracovišti. 

Cílové skupiny

Sociálně terapeutická dílna je určena lidem z Ledče nad Sázavou a z okolí v okruhu do 30 km. Je pro osoby ve věku od 15 do 80 let, které mají mentální, tělesné nebo kombinované postižení a zároveň jsou v nepříznivé sociální situaci, kvůli které se nemohou bez pomoci druhých dostat na chráněný nebo otevřený trh práce.

Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženými vadami tělesnými, smyslovými nebo duševními mimo osoby plně neslyšící, nevidomé a s potřebou komunikace pomocí Braillova písma. 

Co nabízíme

Základní činnosti jsou poskytovány zdarma s výjimkou základní činnosti – poskytnutí stravy poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.

Služba nabízí základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Fakultativní činnosti, pokud je uživatel má zájem využít, jsou zpoplatněny.

Maximální okamžitá kapacita je 6 uživatelů.

Zásady poskytování sociální služby

 • Rovnost – pracovníci vždy přistupují k uživatelům při řešení různých situací podle jednotných pravidel tak, aby nedošlo ke zvýhodnění jednoho člověka oproti druhému.
 • Partnerský přístup– pracovníci se nikdy nepovyšují ani neponižují ve vztahu k uživatelům, vytváří rovné pracovní vztahy. 
 • Týmovost – to, co jeden zaměstnanec nedovolí, nepovolí druhý zaměstnanec a naopak. Zaměstnanci si pravidelně předávají informace o uživatelích služby a domlouvají se na stejném pracovním postupu k jednotlivým uživatelům ve vztahu k řešení jejich nepříznivé situace, se kterou se uživatel na nás obrací.
 • Individuální přístup– k uživateli se přistupuje individuálně podle jeho očekávání, možností, schopností, potřeb, přání, znalostí a aktuálního zdravotního stavu. Pracuje se s ním na základě sjednaného individuálního průběhu služby, dohodnutého za účelem řešení nepříznivé sociální situace uživatele.  
 • Motivace – každý uživatel je zapojován do základních činností s důrazem na jeho motivaci. Při jednání se zájemcem nebo uživatelem se zjišťují zdroje motivace a pomocí nich se následně sjednává individuální průběh služby. Dále se k motivaci často používá ocenění, povzbuzení, vyzdvižení úspěchu. Pokud se něco podaří, je zdůrazněn pocit užitečnosti, je poukázáno na silné stránky, správně provedenou práci, dobře zhotovený výrobek či poskytnutou službu. Snahou je tímto způsobem uživatelům zvyšovat sebevědomí a motivovat je k získávání nových dovedností, zlepšování pracovních činností a výkonů

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 88

DĚKUJEME!

Jana Koubková, DiS., vedoucí zařízení
Adresa: Barborka 1324, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Tel.: 731 604 786,
e-mail: stdledec@charitahb.cz