Středisko rané péče

Jde o pomoc rodinám, které pečují o miminko po předčasném nebo těžce probíhajícím porodu, rodinám dětí se zdravotním postižením (mentálním, tělesném, smyslovém, kombinovaném, s poruchou autistického spektra) a o podporu rodin dětí ohrožených ve zdravém vývoji. Jedná se o terénní službu, doplněnou ambulantními službami, poskytovanou dítěti a jeho rodičů od narození do maximálně sedmi let věku. Komplexní péči poskytuje kvalifikovaný tým odborníků, kteří spolupracují s dalšími odborníky (specializovaní lékaři, rehabilitační pracovníci, psychologové, logopedi). Dále služba nabízí možnost zapůjčení odborné literatury nebo pomoc při výběru rehabilitačních, edukačních a stimulačních pomůcek. Veškeré naše služby poskytujeme, dle zákona, zdarma. Středisko rané péče svým uživatelům na základě získaných finančních prostředků také nabízí fakultativní činnosti a setkávání rodičů (pedagogicko-psychologické ježdění na koni, rehabilitační plavání, canisterapii, ergoterapii, muzikoterapii, případně organizuje rehabilitační pobyt pro celé rodiny), na jejich úhradě se podílí i uživatelé. Na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku, Chotěbořsku, Humpolecku, Světelsku a Ledečsku neexistuje další podobná služba, která by rodiny a jejich děti v takto těžké situaci podporovala.

Milí rodiče,

právě držíte v rukách své novorozené dítě nebo chováte své batolátko a přemýšlíte, jak mu co nejlépe pomoci v jeho vývoji.

Dítě vnímá vaši lásku, potřebuje vaše objetí a pevnost vašeho vedení. Potřebuje mnoho vaší trpělivosti a síly k tomu, aby mohlo růst a zrát. První měsíce a roky života mají ve vývoji dítěte obrovský význam. Je to období, kdy se malý človíček nejrychleji vyvíjí a je schopen přijmout a zpracovat spoustu nových podnětů, informací a do určité míry kompenzovat svá omezení. Jen v náručí maminky a tatínka se dokáže malý človíček plně rozvíjet. Z těchto poznatků vychází raná péče.

Možná patříte mezi rodiče, kteří sami pozorují, že jejich děťátko se jinak projevuje a mají pochybnosti o jeho správném vývoji. Nebo jste rodiče, kterým tuto informaci sdělili lékaři na základě odborných vyšetření. Právě pro vás jsou zde služby Střediska rané péče Havlíčkův Brod. Chtěli bychom vám nabídnout odbornou pomoc a podporu při zvládání této životní situace.

Pokud dovolíte, budeme vás na této obtížné cestě doprovázet, protože i vy budete potřebovat oporu a důvěru ve vlastní schopnosti a síly zvládnout úkol, který před vás život postavil.

PhDr. Irena Salaquardová,
vedoucí Střediska rané péče

Poslání

Posláním Střediska rané péče Havlíčkův Brod je poskytnout komplexní odbornou pomoc a podporu celé rodině, která pečuje o dítě se zdravotním postižením nebo, které je ohrožené ve zdravém vývoji na území Kraje Vysočina.

Působnost

Kraj Vysočina (vymezený správními obvody obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Humpolec, Pacov, Žďár nad Sázavou).

Cíle

Hlavním cílem Střediska rané péče Havlíčkův Brod je poskytnout každému uživateli takovou podporu a pomoc, která vede ke zlepšení kvality života dítěte (s postižením či ohroženým ve vývoji) a jeho rodiny, zmírnění důsledků zdravotního postižení či ohrožení a k začleňování uživatelů do společnosti a do školských zařízení (dle jejich možností a schopností).

Cílová skupina

Služba Střediska rané péče Havlíčkův Brod je určena rodinám pečujícím o děti od narození do 7 let věku se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným), se smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, nebo jejichž vývoj je v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ohrožen (předčasný porod, nerovnoměrný či opožděný vývoj, úrazy, nemoc). Rodinou se rozumí rodiče, dítě, sourozenci, pěstouni, popřípadě pečující osoba. Rodina musí být schopna komunikovat v češtině, případně si zajistí tlumočníka.  

Službu neposkytujeme:

  • zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo žádají činnost, kterou SRP neposkytuje,
  • rodinám dítěte, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících (v posledních 6 měsících),
  • v případě, že je kapacita naplněna.

Zásady poskytování sociání služby

  • Zásada důstojnosti uživatele služby - respektovat individualitu uživatele, kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.
  • Zásada ochrany práv uživatele služeb – pracovníci jsou v rodině hosté a respektují zvyklosti, běžný chod a rytmus každé rodiny. Respektují soukromí – vstupují pouze na ta místa, kam jsou zváni.
  • Zásada nezávislosti na institucích – pracovníci SRP podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí, žít běžným způsobem života, využívat veřejné instituce apod. Uživatel se po celou dobu rozhoduje o průběhu služby.
  • Zásada práva volby a prvního rozhodnutí – uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb, poskytovatel jen doporučuje, rozhodující slovo má uživatel.
  • Zásady individuálního přístupu – pracovník postupuje na základě individuálních odlišností uživatelů služby a jejich osobních hranic. S uživatelem služby individuálně plánuje průběh využívání služby a spolu stanovují reálné cíle.

Provozní doba

Terénní služby poskytujeme v pracovních dnech 8.00 – 16.00 hodin dle domluvy s jednotlivými uživateli.
Ambulantní služby poskytujeme ve čtvrtek 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30 hodin.
Okamžitá kapacita jsou tři uživatelé v ambulantní formě, nebo tři uživatelé v terénní formě.

Kontakt

PhDr. Irena Salaquardová, vedoucí služby
Adresa: Horní 3188, 580  01, Havlíčkův Brod
Tel.: 777 741 449, e-mail: salaquardova.irena@charitahb.cz , ranapece@charitahb.cz 

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 90

DĚKUJEME!

Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního systému.

Identifikace projektu:
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017073
Název projektu: Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
Název programu: Integrovaný regionální operační program