Charitní domov

Charitní domov je azylový dům, tedy pobytová sociální služba poskytovaná v Havlíčkově Brodě a Humpolci. Pomáháme těhotným ženám nebo jednotlivým rodičům pečujícím o dítě, kteří ztratili bydlení, řešit jejich složitou životní situaci.domov1

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina

Základní činnosti při poskytování služby azylový dům se zajišťují v rozsahu úkonů dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a jsou pro uživatele zdarma, v případě ubytování se stanovenou maximální výší úhrady.

Poslání

Charitní domov je azylový dům tedy pobytová sociální služba poskytovaná ve dvou zařízeních v Humpolci a v Havlíčkově Brodě. Poskytujeme dočasné bydlení těhotným ženám a jednotlivým rodičům pečujícím o dítě, jejichž nepříznivá sociální situace je spojena se ztrátou bydlení a kteří nejsou schopni tuto situaci zvládnout vlastními silami. Poskytujeme jim bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi.

Charitní domov v Havlíčkově Brodě disponuje šesti byty s kapacitou dvacet lůžek. Každá místnost je vybavena nábytkem a lednicí. Každý byt má vlastní koupelnu a WC. V zařízení je společná kuchyně a společenská místnost s TV a počítač s internetovým připojením. Dům se nachází v klidné části v centru města. Přímo u domu je malé prostranství k trávení volného času. Služba je poskytována v bariérovém prostředí. Do zařízení v Havlíčkově Brodě přijímáme těhotné ženy nebo matky s jedním až čtyřmi dětmi.

Do Charitního domova v Humpolci přijímáme těhotné ženy, matky nebo otce s jedním až třemi dětmi. Charitní domov Humpolec nabízí časově omezené ubytování v šesti malometrážních bytech (celkem 20 lůžek) na klidném místě nedaleko centra města. Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou, lednicí a sporákem. Dále je k dispozici společenská místnost s kuchyňskou linkou, počítač s internetovým připojením, televize  a DVD přehrávač. K péči o oděvy a ložní prádlo slouží uživatelům prádelna s automatickou pračkou, žehlička, žehlicí prkno a sušáky na prádlo. Sprchy a WC jsou společné, oddělené pro muže a ženy. Dále je uživatelům k dispozici zahrada s možností letního posezení.

Působnost

Spádovou oblastí našeho zařízení jsou obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod nebo Humpolec. V případě volného místa je možné poskytnout službu i klientům mimo vymezená města – následně z Kraje Vysočina, případně z celé České republiky.

Cíle

Cílem Charitního domova je zvýšit úroveň samostatnosti a nezávislosti klientů služby, a to zejména rozvojem znalostí a dovedností potřebných k samostatnému bydlení, k péči o dítě a zvládnutí podmínek běžného života rodin s dětmi.

Cílem Charitního domova je klient, který:

 1. má následné místo k bydlení,
 2. zvládá samostatně vést domácnost,
 3. umí se postarat o sebe, své děti a jejich potřeby,
 4. má vlastní příjem a umí hospodařit s finančními prostředky,
 5. zvládne samostatně vyřizovat běžné záležitosti (např. jednání s úřady, školou a soudy),
 6. má běžné vztahy s rodinou, vrstevníky a sociálním okolím, pokud o to stojí.

Cílová skupina uživatelů

Služba je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami:

 • zletilým těhotným ženám
 • zletilým ženám (v Humpolci i mužům) pečujícím o nezaopatřené dítě zpravidla do 18 let

Vymezení podle životní situace

 • Osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
 • Osoby v krizi
 • Oběti domácího násilí

Věk cílové skupiny

Službu poskytujeme klientům po dosažení plnoletosti a jejich dětem.

 • mladí dospělí (19-26 let),
 • dospělí (27-64 let),
 • děti kojeneckého větu (do 1 roku věku)
 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme na základě jeho individuálních potřeb a cílů.
 • Mlčenlivost – každý pracovník zachovává při poskytování služby mlčenlivost.
 • Bezpečí – klientům garantujeme bezpečné prostředí a dodržování jejich práv a svobod.
 • Sociální začleňování – podporujeme začlenění klientek do přirozeného prostředí komunity.
 • Zaměření na celek – na situaci klienta pohlížíme v souvislostech.
 • Samostatnost – podporujeme samostatnost klienta při řešení jeho nepříznivé situace, neposkytujeme pomoc v ničem, co klient zvládne sám.
 • Týmovost – vystupujeme jednotně, všichni pracovníci se řídí stejnými pravidly.

Co nabízíme?

 • pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok,
 • umožnit celkovou hygienu těla a péči o svou osobu,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Jak službu poskytujeme?

Osoba v nepříznivé sociální situaci kontaktuje naši službu a vyplní si písemnou žádost o poskytnutí služby, a to buď osobně v kanceláři, a nebo elektronicky, formulář je k dispozici na webu pod tímto odkazem.

Pracovník mu osobně nebo telefonicky předá základní informace o možnostech sociální služby, popíše průběh a podmínky poskytování této služby, zodpoví jeho dotazy. Sdělí, kdo je cílovou skupinou služby, jaká je kapacita zařízení a představí také úhradník Charitního domova. Na konci se dohodne termín jednání se sociálním pracovníkem, kde zájemce popíše, v čem spočívá jeho nepříznivá sociální situace, doloží potřebné podklady. Na této schůzce jsou předběžně určeny jeho osobní cíle. Po tomto jednání vedoucí služby maximálně do 14 dnů rozhodne o přijetí nebo nepřijetí žadatele do zařízení.  V případě přijetí je s žadatelem uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby. Je mu určen klíčový pracovník, se kterým pracuje na svém individuálním plánu během průběhu služby. Délka poskytované služby je ve smlouvě dohodnuta a je časově omezena.

Kritéria pro odmítnutí služby

(službu neposkytujeme v případě, že):
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou uchazeč žádá,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • uchazeči byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Příjem do zařízení Charitního domova

Službu poskytujeme na základě písemné Smlouvy o poskytování služby. Podmínkou pro přijetí je písemné podání žádosti Žádost o posytování sociální služby a předložení vyjádření lékaře Vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

Finanční spoluúčast klienta na službě

Základní činnosti při poskytování služby azylový dům se zajišťují v rozsahu úkonů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a jsou pro klienty zdarma, v případě ubytování se stanovenou maximální výší úhrady. Úhradník za poskytování sociální služby azylový dům ke stažení zde.

Kde podávat návrhy, podněty a stížnosti

Uživatelé Charitního domova Humpolec si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Stížnost lze podat ústně, písemně, do protokolu nebo formou zápisu v Knize přání a stížnosti. Lze ji podat také anonymně. Podrobný postup podávání a vyřizování stížností je k dispozici na webu v sekci Postup podávání stížností a na informační vývěsce v projektu.

Provozní doba

Služba je poskytována nepřetržitě.  Pracovník je fyzicky v zařízení přítomen od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 do 16.30 hodin. 

Kontaktní údaje

Mgr. Adéla Bělunková, vedoucí zařízení
Havlíčkův Brod
Adresa: B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 431 149, 731 646 843, e-mail: domovhb@charitahb.cz

Humpolec
Adresa: Školní 730, 396 01 Humpolec
Tel.: 734 435 227, 731 604 744, e-mail: domovhu@charitahb.cz

barva, znak

Činnost Charitního domova je spolufinancována Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina, prostřednictvím projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486.  

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symboly: 30 - Havlíčkův Brod, 38 - Humpolec

DĚKUJEME!