Charitní pečovatelské služby

Pečovatelská služba je jedna z nerozšířenějších služeb sociální péče poskytovaná v terénu, tj. přímo v domácnosti klienta. Je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, kteří si nedokáží sami zajistit základní úkony péče o vlastní osobu, a to z důvodu věku, chronického či tělesného postižení. Zajišťujeme klientům takovou podporu, aby mohli podle svého přání, co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a žít svým obvyklým způsobem života.
Službu Charitní pečovatelské služby poskytujeme v Humpolci, Želivě, Jiřicích, Lipnici nad Sázavou a okolí a dále také v Golčově Jeníkově a okolí.

PS

Poslání

Posláním pečovatelské služby je zajistit lidem v nepříznivé životní situaci takovou podporu, aby mohli podle svého přání co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a žít svým obvyklým způsobem života.

Působnost

Služba je poskytována na území těchto obcí s dojezdem do 10 km: Humpolec, Golčův Jeníkov, Lipnice nad Sázavou a na území obcí Želiv a Jiřice s dojezdem do 5 km.

Co nabízíme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cíle

 • Klient žije důstojným životem ve svém domácím prostředí a je zde spokojený.
 • Klient má naplněné fyzické, duševní, sociální a duchovní potřeby.
 • Dovednosti a schopnosti klienta jsou udržovány na stávající úrovni nebo se zvyšují.
 • Klient má zachovány sociální vazby – s rodinou, přáteli a okolím.

Cílové skupiny

Služba je poskytována okruhu osob, kteří se dostali do nepříznivé životní situace – nejsou schopni si zajistit základní životní úkony péče o vlastní osobu vlastními silami a chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Jedná se o osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným postižením od 40 do 65 let věku a o seniory od 65 let, horní věková hranice není omezena.

Zásady poskytování sociální služby

 1. zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
 2. individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
 3. rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
 4. zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
 5. respektování klienta - jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
 6. zachování mlčenlivosti - pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta,
 7. zachování partnerského přístupu - pracovníci nevystupují vůči klientovi v nadřazené ani podřazené pozici.

Provozní doba

Službu poskytujeme každý den od 7.00 do 21.00 hodin.

Žádost o poskytnutí služby najdete ZDE.

Úhradní najdete ZDE, nový úhradník platný od 1. 9. 2022 naleznete ZDE.

 

Kontaktní údaje

Jana Řádová, DiS., vedoucí zařízení
Adresa: Školní 730, 396  01  Humpolec
Tel.: 565 532 108, 777 736 047, e-mail: _.py.Zj_7dLr_YUSYanBZd5%X5pJ
informace o službě v Humpolci, Želivě, Jiřicích, Lipnici nad Sázavou a okolí získáte na tel.: 777 736 047
informace o službě v Golčově Jeníkově a okolí zíkáte na tel.: 703 877 450

 barva, znak

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symboly: středisko Lipnice nad Sázavou - 27, středisko Humpolec - 41,
středisko Jiřice - 42, středisko Golčův Jeníkov - 61, středisko Želiv - 62

DĚKUJEME!