Občanská poradna

Informace o uzavření Občanské poradny Havlíčkův Brod z důvodu školení pracovníků

Občanská poradna Havlíčkův Brod bude v pondělí, v úterý a ve středu 5. až 7. června 2023 z důvodu školení pracovníků uzavřena.  

V úterý 6. 6. 2023 je uzavřeno je i kontaktní místo ve Světlé nad Sázavou. 

Děkujeme za pochopení.

                                                                       Pracovníci Občanské poradny HB

Občanská poradna je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 37 (3), poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna Havlíčkův Brod je členem Asociace občanských poraden (AOP), podílí se na její činnosti a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při řešení jejich obtížné situace, kterou nezvládají řešit vlastními silami.

Poradenství je zásadně zdarma, poradna žádné informace nesděluje bez souhlasu jiným subjektům ani osobámUživatel má možnost vystupovat anonymně. O informacích, které od uživatele získá, zachová poradna naprostou diskrétnost a nezjišťuje uživatelovu totožnost.

JAK SLUŽBU POSKYTUJEME

Poradce s uživatelem služby vede rozhovor o jeho situaci, tu pak společně vyhodnotí. Při rozhovoru poradce respektuje uživatele, zvažuje jeho možnosti a dovednosti, vychází z jeho cílů (čeho chce dosáhnout, co změnit), podporuje ho v samostatném rozhodování. Předkládá uživateli návrh na řešení jeho případu, případně několik variant řešení. Uživatel si z daných řešení vybírá to, které mu vyhovuje. Služba je poskytována bezplatně. Délka rozhovoru je cca 45 min. Občanskou poradnu najdete v Havlíčkově Brodě, další pobočky pak v Humpolci a ve Světlé nad Sázavou.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

finanční problematika – zadlužování občanů

Nemohu splácet své dluhy, hrozí mi exekuce, co mohu dělat?

Co mi může exekutor zabavit?

Co dělat, když exekutor zabaví věc, která nepatří dlužníkovi?

Manžel se neustále zadlužuje, co s tím?

Co znamená oddlužení, jak o něj požádat?

rodinné a mezilidské vztahy 

Manžel mi nepřispívá na domácnost a neplatí soudně určené výživné, co s tím?

Manželka se ode mě odstěhovala, chci požádat o rozvod, můžete mi poradit?

Jakým způsobem určit otcovství?

V rodině probíhá domácí násilí, jak můžeme situaci řešit?

Jak požádat o výživné na dítě, popř. o jeho zvýšení?

sociální oblast - RODINA

Mám dvě děti a jsem nezaměstnaná, na jaké dávky můžu mít nárok?

Jak a kde vyřídit příspěvek na péči?

Jsem těhotná, na jaké dávky mám nárok? Kdy mám nárok na příspěvek na bydlení?

bydlení

Může mi pronajímatel zvýšit nájemné, pokud ano, o kolik?

Jak se mám bránit, když jsem dostal výpověď z bytu?

Jaká mám práva jako nájemce?

pracovněprávní vztahy 

Co musí obsahovat pracovní smlouva?

Kdy mi může dát zaměstnavatel výpověď?

Mám právo na odstupné?

Přišel jsem o práci, co teď?

občanskoprávní problematika

Jak vypořádat společné jmění manželů?

Jsme dva spoluvlastníci nemovitosti, nemůžeme se dohodnout, jak situaci řešit?

Jak probíhá dědické řízení?

Sousedi mě obtěžují neustálým hlukem, zápachem - jak to mohu řešit?

ochrana spotřebitele 

Jaká mám jako spotřebitel práva?

Jakým způsobem mám zboží reklamovat?

Do jaké doby mohu odstoupit od smlouvy a zboží vrátit?

soudní řízení

Přišlo mi nějaké rozhodnutí od soudu a vůbec mu nerozumím, můžete mi vysvětlit, co to pro mě znamená?

Jak probíhá soudní řízení, k jakému soudu mohu podat žalobu?

Chci podat žalobu k soudu - můžete mi pomoci se sepsáním?

 

CO NABÍZÍME

 • bezplatné, odborné poradenství v různých oblastech práva; nejčastěji v oblasti dluhové problematiky, bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, pracovně právní problematiky, občanskoprávní problematiky, ochrany spotřebitele, sociální oblasti
 • podávání správných informací, které má poradna v daný moment k dispozici nebo které je schopna zjistit v termínu dohodnutém s uživatelem,
 • poskytování rad (objasnění informace, možná taktika a akce, které lze podniknout),
 • pomoc se sepsáním písemností a podání,
 • sepisování a podávání insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR č. AO-033-2018 ze dne 22. 6. 2018

KAPACITA

Maximální okamžitá kapacita jsou 2 klienti současně (1 osobně + 1 telefonicky nebo e-mailem; při otevření kontaktního místa jsou to 2 klienti osobně).

POSLÁNÍ

Posláním Občanské poradny Havlíčkův Brod je poskytovat informace, rady a pomoc, které u uživatelů nacházejících se v nepříznivé sociální situaci povedou ke zlepšení jejich situace a zvýšení jejich samostatnosti.

PŮSOBNOST

Služby Občanské poradny Havlíčkův Brod jsou poskytovány v Havlíčkově Brodě a v kontaktních místech ve Světlé nad Sázavou a Humpolci. 

CÍLE

Cílem Občanské poradny Havlíčkův Brod je uživatel, který:

 • je informovaný o svých právech a povinnostech
 • zná možnosti řešení své situace
 • se lépe orientuje ve své situaci

CÍLOVÉ SKUPINY

 • osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci
 • neznají svá práva a povinnosti
 • osoby hledající informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv
 • osoby, které se neorientují ve své situaci

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Bezplatnost – Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to v osmnácti v současné době poskytovaných oblastech a ve čtyřech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).
 • Diskrétnost – Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele služby předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí.
 • Nestrannost – Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
 • Nezávislost – Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
 • Individuální přístup a respekt k uživateli – pracovníci poradny jsou si vědomi jedinečnosti každého člověka, ke každému uživateli přistupují individuálně a respektují názor a volbu uživatele, jakým způsobem se rozhodne svoji situaci řešit a zda služby poradny dále využije či nikoliv.
 • Dodržování práv uživatele – občanská poradna dodržuje lidská práva uživatelů a dbá na respektování jejich lidské důstojnosti.

OP NEPROVÁDÍ

Výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a sociální péče, úroků, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech. Nezastupuje u soudu. Nepůjčuje finanční prostředky, ani nezajišťuje ubytování.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 45

DĚKUJEME!

KONTAKT

KONTAKT

Vendula Prokšová, DiS., vedoucí poradny
Adresa: Boženy Němcové 188, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 425 630, 777 736 048, e-mail: poradna@charitahb.cz

Pondělí, středa    8.00-12.00   13.00-17.00

Úterý, čtvrtek       9.00-11.00   12.00-14.00

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Kontaktní místo Sázavská 598, 582  91 Světlá nad Sázavou
Každý lichý týden vždy v úterý 9.00–12.00 hodin
Kontakt na sociálního pracovníka – tel.: 731 604 742

HUMPOLEC

Kontaktní místo Havlíčkovo náměstí 91, 396  01 Humpolec
Každý sudý týden vždy v úterý 9.00-12.00
Kontakt na sociálního pracovníka – tel.: 731 604 742