Občanská poradna

aop_logoObčanská poradna je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 37 (3), poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna Havlíčkův Brod je členem Asociace občanských poraden (AOP), podílí se na její činnosti a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při řešení jejich obtížné situace, kterou nezvládají řešit vlastními silami.

Poradenství je zásadně zdarma, poradna žádné informace nesděluje bez souhlasu jiným subjektům ani osobámUživatel má možnost vystupovat anonymně. O informacích, které od uživatele získá, zachová poradna naprostou diskrétnost a nezjišťuje uživatelovu totožnost.

Jak službu poskytujeme? 

Poradce s uživatelem služby vede rozhovor o jeho situaci, tu pak společně vyhodnotí. Při rozhovoru poradce respektuje uživatele, zvažuje jeho možnosti a dovednosti, vychází z jeho cílů (čeho chce dosáhnout, co změnit), podporuje ho v samostatném rozhodování. Předkládá uživateli návrh na řešení jeho případu, případně několik variant řešení. Uživatel si z daných řešení vybírá to, které mu vyhovuje. Služba je poskytována bezplatně. Délka rozhovoru je cca 45 min. Občanskou poradnu najdete v Havlíčkově Brodě, další pobočky pak v Humpolci a ve Světlé nad Sázavou.

Co nabízíme

 • podávání správných informací, které má poradna v daný moment k dispozici nebo které je schopna zjistit v termínu dohodnutém s uživatelem,
 • poskytování rad (interpretace informace, možná taktika a akce, které lze podniknout),
 • pomoc se sepsáním písemností a podání,
 • jednání s orgány státní správy, místní samosprávy, jednotlivci a organizacemi ve prospěch uživatele,
 • poradenství poskytujeme v různých oblastech; mimo jiné v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, občanskoprávní problematiky, ochrany spotřebitele, sociální oblasti.

Maximální okamžitá kapacita jsou dvě intervence (jedna osobní a jedna telefonní nebo e-mailová) současně. 

Poslání

Posláním Občanské poradny Havlíčkův Brod je poskytovat informace, rady a pomoc, které u uživatelů nacházejících se v nepříznivé sociální situaci povedou ke zlepšení jejich situace a zvýšení jejich samostatnosti.

Působnost

Služby Občanské poradny Havlíčkův Brod jsou poskytovány v Havlíčkově Brodě a v kontaktních místech ve Světlé nad Sázavou a Humpolci. 

Cíle

Cílem Občanské poradny Havlíčkův Brod je uživatel, který:

 • je informovaný o svých právech a povinnostech,
 • zná možnosti řešení své situace,
 • je schopen se samostatně nebo s podporou pracovníka rozhodnout pro konkrétní řešení své situace a činit konkrétní kroky vedoucí ke změně jeho nepříznivé situace,
 • při řešení své nepříznivé situace dokáže využít přirozenou vztahovou síť (rodinu, místní instituce).

Cílové skupiny

 • osoby které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy
 • osoby hledající informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv

Zásady poskytování sociální služby

 • Bezplatnost – Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to v osmnácti v současné době poskytovaných oblastech a ve čtyřech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).
 • Diskrétnost – Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele služby předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí.
 • Nestrannost – Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
 • Nezávislost – Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
 • Individuální přístup a respekt k uživateli – pracovníci poradny jsou si vědomi jedinečnosti každého člověka, ke každému uživateli přistupují individuálně a respektují názor a volbu uživatele, jakým způsobem se rozhodne svoji situaci řešit a zda služby poradny dále využije či nikoliv.
 • Dodržování práv uživatele – občanská poradna dodržuje lidská práva uživatelů a dbá na respektování jejich lidské důstojnosti.

OP neprovádí

Výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a sociální péče, úroků, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech. Nezastupuje u soudu. Nepůjčuje finanční prostředky, ani nezajišťuje ubytování.

Provozní doba

B. Němcové 188, 580  01 Havlíčkův Brod

Občanská poradna_otevírací doba

Pobočka Sázavská 597, 582  91 Světlá nad Sázavou
Každý lichý týden vždy v úterý 9.00–12.00 hodin
Kontakt na sociálního pracovníka – tel.: 731 604 742

Pobočka Máchova 1607, 396  01 Humpolec
Každý sudý týden vždy v úterý 8.30–11.30 a 12.00–13.30 hodin
Kontakt na sociálního pracovníka – tel.: 731 604 742

Kontaktní údaje

Občanská poradna Havlíčkův Brod
Vendula Prokšová, DiS.
, vedoucí poradny
Adresa: B. Němcové 188, 580  01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 425 630, 777 736 048, e-mail: _hEkU.56LTprRb~lWaohTj

Dokumenty ke stažení

Pravidla poskytování služby
 Pravidla k poskytování osobních údajů
 Postup podávání a vyřizování stížností
 Nouzové a havarijní situace

 

PODPORIL_KV_240x80   barva, znak   znak

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 45

DĚKUJEME!