Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života doma v kruhu svých nejbližších. Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem důstojného odchodu z tohoto světa. Pečujeme nejen o nemocného, ale také o členy jeho rodiny, protože poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou fyzicky i psychicky velmi namáhavé. Vycházíme jednoznačně z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny a prostřednictvím této služby kombinujeme péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Odlehčovací služba poskytuje všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáháme jim zvládat zármutek i po smrti blízkého člověka. Domácí hospicovou péči ordinuje lékař – specialista a následně ji přebírá praktický lékař. 

Poslání

Domácí hospicová péče pomáhá klientům prožít poslední chvíle života v prostředí,které jim samotným není cizí, ve kterém se cítí příjemně, a které pro ně vždy bylo symbolem vzájemné úcty, lásky, porozumění a přístavem. Prožití posledních chvil v domácím prostředí je často klíčovým faktorem důstojného odchodu z tohoto světa. Vychází jednoznačně z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje lékařskou péči s ošetřovatelskou a taktéž s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí nejenom všestrannou a účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících, ale pomáhá zvládat i jejich zármutek po smrti blízkého člověka.

Působnost

Terénní služba je poskytována dle potřeb klientů na území těchto obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Humpolec.

Cíle

  • klientovi pomáháme dodržovat jeho navyklý způsob stravování,
  • klientovi pomáháme dle jeho zvyklostí udržovat jeho hygienické potřeby,
  • klienta podporujeme v zachování jeho dovedností a schopností,
  • klienta podporujeme v zachování sociálních vazeb – kontakt s rodinou, přáteli a okolím.

Cílová skupina

Služba je poskytována tomuto okruhu osob: osoby s chronickým onemocněním.

Věková kategorie klientů: bez omezení věku.

Zásady poskytování sociální služby

  • zachování lidské důstojnosti – pracovníci přistupují ke klientovi zdvořile a s úctou, neupozorňují na jeho nedostatky a neponižují ho,
  • individuální přístup – služba je poskytována individuálně přímo na míru každému klientovi,
  • rozvoj samostatnosti, popř. udržení stávajících schopností – pracovníci nedělají nic za klienta, když to zvládne sám,
  • zachování rovného přístupu ke všem klientům – bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, náboženského vyznání, politického smýšlení a další, v souladu s Listinou základních práv a svobod,
  • respektování klienta - jeho rozhodnutí, přání, očekávání,
  • zachování mlčenlivosti - pracovníci dodržují mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta.

Provozní doba

DHP služba - 24 hodin, 7 dní v týdnu (pouze pro pacienty DHP).
DHP ranní pohotovost - pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin (pouze pro pacienty DHP).

Příjmy pacientů do DHP provádíme pouze v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin, po předchozích konzultacích, po vystavení poukazu na DP ošetřujícím lékařem.

Úhradník našich služeb naleznete ZDE

Další možnosti služeb havlíčkobrodské Charity

Klienti této služby mohou využít také Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která sídlí v Havlíčkově Brodě a pobočku má také v Humpolci. Půjčovna svou oblastí působnosti rozšiřuje a doplňuje možnosti zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

KONTAKT

Vrchní sestra

Jana Janáčková
569 420 354, 731 883 010
ZhzkT7f_Y.m%C1.7~bGkY029g

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Program na podporu péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2022.